Hide menu

Organisk syntes/läkemedelskemi:

Masterprogrammet Organisk syntes/läkemedelskemi är en tvåårig utbildning för dig som är intresserad av organisk kemi och har en treårig kandidat- eller högskoleingenjörsexamen innehållande grundläggande kurser i organisk kemi. Programmet omfattar design, syntes och utvärdering av biologiskt aktiva organiska molekyler men för att driva utvecklingen av molekyler som kan användas som läkemedel krävs även kunskaper i proteinkemi och inblick i molekylär biologi (såsom farmakologi och cellbiologi). Kurser i dessa ämnen finns möjlighet att läsa inom ramen för masterutbildningen. Ett exempel på att organisk syntesmetodik har gjort framställning av läkemedel mot virussjukdomar framgångsrik är utvecklingen av selektiva enzymhämmare vilka hämmar virusförökning. På detta sätt utvecklas läkemedel mot t ex HIV, hepatit C och influensavirus.


Responsible for this page: Lise-Lotte Lönndahl Ragnar
Last updated: 12/21/06