Hide menu
DNR: LiU 877/98-10 ANSVARIG: Lars Rydberg
LÖPNR: RS U2:99 BESLUTSDATUM: 1999-01-20

Forskarutbildning


(Gäller fr.o. m. 1999-02-01, Vissa justeringar har införts jämfört med universitetsstyrelsens beslut 1998-06-17, RS U4:98.)

Allmänna bestämmelser

1. Forskarutbildningen skall bygga på en grundläggande högskoleutbildning. (1 kap 8 § HL delvis)

2. Forskarutbildningen skall, utöver vad som gäller för grundläggande högskoleutbildning, ge de kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning. (1 kap 9 § HL delvis)

3. Verksamheten skall bedrivas så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning. (1 kap 3 § HL)

4. Verksamheten skall avpassas så att en hög kvalitet nås, såväl i utbildningen som i forskningen och det konstnärliga utvecklingsarbetet. (1 kap 4 § HL delvis )

5. I högskolornas verksamhet skall jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas. Högskolorna bör vidare i sin verksamhet främja förståelsen för andra länder och för internationella förhållanden. (1 kap 5 § HL)

6. Omfattningen av forskarutbildning skall anges enlig8 ett poängsystem, där varje poäng motsvarar heltidsstudier under en vecka. (8 kap 1 § HF)

7. Forskarutbildningen avslutas med doktorsexamen. Utbildningen skall omfatta 160 poäng.

En högskola får besluta att en del av forskarutbildningen om minst 80 poäng kan avslutas med licentiatexamen. (8 kap 2 § HF)

8. Forskarutbildning får anordnas av universiteten. En högskola som inte är universitet får anordna forskarutbildning inom de vetenskapsområden som finns vid den högskolan. (8 kap 3 § HF)
Tillträde till forskarutbildning
Allmänna bestämmelser

1. Till forskarutbildning får antas endast så många doktorander som kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt och som har studiefinansiering enligt 3 §. (9 kap 1 § HF)

2. För att bli antagen till forskarutbildning krävs det att den sökande

1. har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som fakultetsnämnden kan ha föreskrivit, och
2. bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att klara utbildningen. (9 kap 2 § HF)

3. Fakultetsnämnden får till forskarutbildning anta bara sökande som anställs som doktorand eller som beviljas utbildningsbidrag för doktorander. Fakultetsnämnden får dock anta sökande som har någon annan form av studiefinansiering, om fakultetsnämnden bedömer att finansieringen kan säkras under hela utbildningen och att den sökande kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras inom åtta år. (9 kap 3 § HF)
Grundläggande behörighet

4. Grundläggande behörighet har den som gått igenom grundläggande högskoleutbildning om minst 120 poäng eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Om det finns särskilda skäl, får fakultetsnämnden för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet. (9 kap 4 § HF)
Särskild behörighet

5. Kraven på särskild behörighet skall avse kunskaper från grundläggande högskoleutbildning eller motsvarande utbildning. Kraven kan också avse särskild yrkeserfarenhet. (9 kap 5 § HF)
Urval

6. Urval bland sökande som uppfyller kraven enligt 10 kap 2 och 3 §§ skall göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. (9 kap 6 § HF)
Antagningsförfarande

7. Den som vill antas till forskarutbildning skall anmäla det inom den tid och i den ordning som högskolan bestämmer. Frågor om antagning avgörs av högskolan. (9 kap 7 § HF)

8. Närmare bestämmelser om antagning meddelas av fakultetsnämnd med beaktande av bestämmelserna i 9 kap.
Fakultetsnämndens övergripande uppgifter

1. Fakultetsnämnden skall inom sitt ansvarsområde fastställa i vilka ämnen forskarutbildning skall anordnas. (8 kap 4 § HF)

2. Fakultetsnämnden skall ha det övergripande ansvaret för forskarutbildningens kvalitet, effektivitet, uppläggning, studieplaner och handledning samt för samordning av kurser och utbildning av handledare. Fakultetsnämnden skall också ha allmän tillsyn över forskarutbildningen. (8 kap 5 § HF)
Allmän studieplan

1. För varje ämne där forskarutbildning anordnas skall det finnas en allmän studieplan, som fakultetsnämnden fastställer. (8 kap 6 § HF)

2. I varje allmän studieplan för forskarutbildning inom ett ämne skall anges

1. det huvudsakliga innehållet i utbildningen och i förekommande fall den litteratur som är obligatorisk inom ämnet,
2. den huvudsakliga uppläggningen av utbildningen,
3. de krav på förkunskaper och andra villkor utöver grundläggande behörighet som gäller för att antas till utbildningen (särskild behörighet),
4. de föreskrifter om urval som gäller vid antagning till utbildningen,
5. de prov som ingår i utbildningen, och
6. i förekommande fall möjligheten att avsluta en del av utbildningen med licentiatexamen. (8 kap 7 § HF)

Individuell studieplan

1. För varje doktorand skall det upprättas en individuell studieplan. Den skall fastställas av fakultetsnämnden efter samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare.

Den individuella studieplanen skall innehålla en tidsplan för doktorandens forskarutbildning, en beskrivning av de åtaganden som doktoranden och fakultetsnämnden har under utbildningstiden samt vad som i övrigt behövs för att utbildningen hela tiden skall kunna bedrivas på ett effektivt sätt.

Den individuella studieplanen skall följas upp av fakultetsnämnden minst en gång varje år. Vid uppföljningen skall doktorand och handledare informera fakultetsnämnden om hur utbildningen framskrider. Fakultetsnämnden kan därvid eller när det annars är påkallat göra de ändringar i den individuella studieplanen som behövs. Utbildningstiden får förlängas bara om det finns särskilda skäl för det, såsom ledighet på grund av sjukdom, för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet. Innan en ändring görs skall doktorand och handledare ges möjlighet att yttra sig.

Doktorand och handledare skall skriftligen intyga att de har tagit del av den individuella studieplanen och de ändringar som görs i den. (8 kap 8 § HF)
Handledning m. m.

1. För varje doktorand skall fakultetsnämnden utse en eller flera handledare. Om flera handledare utses, skall en av dem utses till huvudhandledare. Doktoranden har rätt till handledning under den tid som kan anses behövas för den föreskrivna utbildningen om 160 poäng, om inte fakultetsnämnden med stöd av 10 § beslutar något annat.

En doktorand som begär det skall få byta handledare. (8 kap 9 § HF)

2. Huvudhandledare bör vara docentkompetent. Biträdande handledare skall ha avlagt doktorsexamen eller ha motsvarande vetenskaplig kompetens.

3. Om en doktorand i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen, skall fakultetsnämnden besluta att doktoranden inte längre skall ha rätt till handledning och andra resurser för forskarutbildningen. Innan ett sådant beslut fattas skall doktorand och handledare ges möjlighet att yttra sig. Prövningen skall göras på grundval av deras redogörelser och annan utredning som är tillgänglig för fakultetsnämnden. Vid bedömningen skall det vägas in om fakultetsnämnden har fullgjort sina egna åtaganden enligt den individuella studieplanen. Beslutet skall vara skriftligt och motiverat.

Resurserna får inte dras in för tid då doktoranden är anställd som doktorand eller får utbildningsbidrag för doktorander. (8 kap 10 § HF)

4. Om resurserna för forskarutbildning har dragits in enligt 10 §, kan doktoranden efter ansökan hos fakultetsnämnden få tillbaka sin rätt till handledning och övriga resurser. Doktoranden måste då genom att visa upp ett tillkommande studieresultat av beaktansvärd kvalitet och omfattning eller på något annat sätt göra sannolikt att han eller hon kan fullgöra sina återstående åtaganden enligt den individuella studieplanen. (8 kap 11 § HF)
Examination

1. En högskola skall på förslag av fakultetsnämnden besluta om beteckningen på doktorsexamen och licentiatexamen som högskolan utfärdar. (8 kap 12 § HF)

2. I de fall som fakultetsnämndens förslag till beteckning av doktorsexamen och licentiatexamen inte svarar mot namnet på den fakultet där examen avlägges skall detta särskilt motiveras.

3. För doktorsexamen fordras att doktoranden dels har blivit godkänd vid de prov som ingår i forskarutbildningen, dels har fått en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) godkänd. Doktorsavhandlingen skall ha försvarats muntligen vid en offentlig disputation. Författandet av avhandlingen skall motsvara studier om minst 80 poäng. (8 kap 13 § HF)

4. För licentiatexamen fordras att doktoranden dels har blivit godkänd vid de prov som ingår i den delen av utbildningen, dels har fått en vetenskaplig uppsats godkänd som motsvarar studier om minst 40 poäng. (8 kap 14 § HF)

5. Fakultetsnämnden beslutar om de närmare formerna för den vetenskapliga uppsatsens (licentiatavhandlingens) framläggande.

6. Den vetenskapliga uppsatsen (licentiatavhandlingen) bedöms av handledaren och tilldelas betyget godkänd eller underkänd.

7. Prov som ingår i forskarutbildningen skall bedömas enligt det betygssystem som högskolan föreskriver.

När prov bedöms skall hänsyn tas till såväl hur djupa doktorandens kunskaper är som vilken förmåga till självständigt omdöme och kritisk analys som doktoranden har visat.

Betyget skall bestämmas av en av högskolan särskilt utsedd lärare (examinator). (8 kap 15 § HF)

8. Prov som ingår i forskarutbildningen skall bedömas med något av betygen godkänd och underkänd.

9. Fakultetsnämnd utser examinator för varje kurs.

10. Till examinator får endast utses den som innehar eller uppehåller anställning som lärare vid Linköpings universitet för vilken krävs doktorsexamen eller motsvarande vetenskapliga kompetens samt den som blivit antagen till oavlönad docent.

Undantag från denna regel får endast göras i det fall huvudhandledarens (till en doktorand antagen vid Linköpings universitet) anställning vid Linköpings universitet upphör före den tidpunkt doktoranden avlägger sin forskarutbildningsexamen. I sådana fall får huvudhandledaren efter beslut av fakultetsnämnd fortsätta att vara examinator till dess att doktoranden avlägger sin forskarutbildningsexamen.

11. (Huvud)handledaren är examinator för de forskarutbildningskurser för vilka särskild examinator ej har förordnats.

12. En doktorand som vid en högskola inom landet har gått igenom en del av forskarutbildningen med godkänt resultat har rätt att tillgodoräkna sig denna även vid en annan högskola. En doktorand får också medges rätt att tillgodoräkna sig utbildning vid en utländsk läroanstalt.

Prövning om en tidigare utbildning skall tillgodoräknas skall göras av examinator vid den högskola där tillgodoräknandet önskas. (8 kap 16 § HF)

13. Rektor skall bestämma tid och plats för disputationen. Disputationen skall tillkännages i god tid. Vid tillkännagivandet skall doktorsavhandlingen finnas tillgänglig vid högskolan i ett tillräckligt antal exemplar för att det skall vara möjligt att göra en tillfredsställande granskning av avhandlingen vid disputationen.

Fakultetsnämnden skall besluta om minsta antal exemplar inför disputationen och om ersättning för framställningskostnaderna för denna upplaga. (8 kap 17 § HF)

14. I samband med anmälan om disputation meddelar (huvud)handledaren fakultetsnämnden om doktoranden genom genomgång av olika kurser med godkänt resultat eller på annat sätt uppfyllt kraven för doktorsexamen.

15. Doktorsavhandling skall under minst tre veckor omedelbart före disputationen finnas tillgänglig vid universitetet. Minst tre veckor före disputation skall doktorsavhandlingen också sändas till varje sådan institution vid universitet och högskolor inom vars verksamhetsområde ämnet för avhandlingen faller.

Om det föreligger särskilda skäl får dekanus medge att viss avhandling görs tillgänglig under kortare tid än tre veckor.

Disputation skall normalt äga rum under terminstid. Om disputation skall äga rum på annan tid än terminstid erfordras synnerliga skäl och särskilt medgivande av dekanus.

16. I avvaktan på fakultetsnämndernas beslut “om minsta antal exemplar inför disputationen och om ersättning för framställningskostnaderna för denna upplaga“ skall tills vidare förordning om doktorander (SFS 1970:276) gälla, dock längst till den tidpunkt vid vilken respektive fakultetsnämnd fattat ett eget beslut.

17. Disputationen skall ledas av en ordförande. Vid disputationen skall det finnas en opponent. Ordföranden och opponenten skall utses av fakultetsnämnden. (8 kap 18 § HF)

18. En doktorsavhandling skall bedömas med något av betygen underkänd eller godkänd, om inte högskolan föreskriver ett annat betygssystem. Vid betygssättningen skall hänsyn tas till innehållet i avhandlingen och försvaret av avhandlingen. (8 kap 19 § HF)

19. Betyg för doktorsavhandling skall bestämmas av en betygsnämnd, som utses särskilt för varje avhandling. (8 kap 20 § HF)

20. En betygsnämnd skall bestå av tre eller fem ledamöter. Fakultetsnämnden skall bestämma antalet ledamöter och utse dessa. Minst en av ledamöterna i betygsnämnden skall utses bland lärarna inom en annan fakultetsnämnds ansvarsområde eller vid en annan högskola. Den som varit handledare för doktoranden får inte ingå i nämnden annat än om det finns synnerliga skäl. Nämnden skall utse ordförande inom sig. (8 kap 21 § HF)

21. Opponenten har rätt att vara närvarande vid sammanträden med betygsnämnden och delta i överläggningarna men inte i besluten. Detsamma gäller handledaren eller, i förekommande fall, huvudhandledaren, om handledaren inte är ledamot. (8 kap 22 § HF)

22. Handledare eller, om flera handledare utsetts, huvudhandledare skall närvara vid sammanträde med betygsnämnden och delta i överläggningarna men inte i besluten.

23. Betygsnämnden är beslutför när alla ledamöter är närvarande. Som nämndens beslut skall den mening gälla som de flesta enar sig om.

Nämnden skall avgöra om beslutet skall motiveras samt om reservation skall redovisas, om inte högskolan har meddelat särskilda föreskrifter om detta. (8 kap 23 § HF)

24. Om fakultetsnämnden ej fattar annat beslut, får skälen för en betygsnämnds beslut ej redovisas i protokoll eller annan handling om avhandlingen godkänns. Detsamma gäller i fråga om de skäl som en enskild ledamot kan ha anfört i skiljaktig mening eller i annan ordning.

Om avhandlingen underkänns skall däremot skälen redovisas. Detsamma gäller för detta fall i fråga om de skäl som en enskild ledamot kan ha anfört i skiljaktig mening eller i annan ordning.
Examensbevis

1. En doktorand som uppfyller fordringarna för doktorsexamen eller licentiatexamen skall på begäran få bevis om detta av högskolan. (8 kap 24 § HF)

2. Examensbevis utfärdas av rektor vad gäller doktorsexamen och av respektive fakultetsnämnd vad gäller licentiatexamen.
Studiedokumentation

1. Bestämmelser om dokumentation av betyg m.m. meddelas särskilt av regeringen. (8 kap 25 § HF)
Delegering

1. Fakultetsnämnden skall själv besluta i sådana frågor som avses i 10 och 11 §§ men får i övrigt delegera sina uppgifter enligt detta kapitel. (8 kap 26 § HF)
Överklagande

1. Till Överklagandenämnden för högskolan får följande beslut av en högskola överklagas, nämligen

* 1. beslut om anställning vid en statlig högskola med undantag av anställning som doktorand eller som professor eller lektor vid anställning enligt 4 kap. 11 och 13 §§,
* 2. beslut enligt 4 kap. 28 § andra stycket att avslå en ansökan om befordran,
* 3. beslut enligt 4 kap. 28 § tredje stycket att avslå en begäran om anställning som professor,
* 4. beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till grundläggande högskoleutbildning och beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren i fall som avses i 7 kap. 3 § andra meningen,
* 5. beslut om tillgodoräknande av kurs,
* 6. avslag på en students begäran om befrielse från ett obligatoriskt utbildningsmoment,
* 7. beslut att dra in resurser för en doktorands forskarutbildning enligt 8 kap. 10 § och beslut att en doktorand inte skall få tillbaka resurserna enligt 8 kap. 11 §, och
* 8. avslag på en students begäran att få examensbevis eller utbildningsbevis.

Om någon som sökt en anställning som lektor med stöd av första stycket 1 överklagar ett beslut av högskolan att anställa någon annan och överklagandenämnden bifaller överklagandet, skall det ske på så sätt att den klagande anställs som professor, om det yrkas i överklagandet. Detta gäller dock bara om den klagande har behörighet för en sådan anställning och begärt prövning av detta enligt 4 kap. 23 §.Ett överklagande enligt första stycket 3 skall inte prövas om överklagandenämnden beslutar att någon annan skall ges anställningen på grund av ett överklagande enligt första stycket 1. (12 kap. 2 § HF)

2. Beslut av Överklagandenämnden för högskolan får inte överklagas. (12 kap. 3 § HF)

3. I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Andra beslut av en disciplinnämnd än beslut om avstängning får dock inte överklagas. (12 kap. 4 § HF)

4. Beslut av en högskola i annat fall än som nämns i detta kapitel får överklagas endast om det är medgivet i annan författning än den som avses i 4 § första stycket. (12 kap. 5 § HF)

5. Högskoleverkets beslut enligt högskolelagen (1992:1434) och denna förordning får inte överklagas. (12 kap. 6 § HF)


Responsible for this page: Iryna Yakymenko
Last updated: 11/24/08