Hide menu

Växelverkan och igenkänning i biomolekylära system 6hp

Kursen syftar till att belysa samband mellan struktur och funktion hos biomolekyler, särskilt deras växelverkan och molekylära mekanismer, t ex inom enzymatisk katalys. Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

 

  • Redogöra för och förklara viktiga begrepp, metoder och teorier för beskrivning av biomolekylers dynamik, växelverkan och reaktionsmekanismer
  • Redogöra för och förklara metoder för att studera biomolekylers dynamik, växelverkan och reaktionsmekanismer
  • Diskutera, analysera och utvärdera bioorganiska problem, metoder och resultat
  • Granska och utvärdera avancerad litteratur inom området med ett kritiskt förhållningssätt
  • Skaffa sig kunskap och utföra arbetsuppgifter på ett självständigt sätt samt muntligt och skriftligt kommunicera sina slutsatser


Responsible for this page: Anki Brorsson
Last updated: 08/24/12