Hide menu

Kursplan

TQxx10 Examensarbete, 10,5 p / 16 hp
/Degree project - Bachelor’s Thesis/


För:OBS! filosofie kandidat, naturvetenskaplig kandidat, teknologie kandidat, kandidat
utan förled

Mål: Efter examensarbetet ska den studerande inom huvudområdet kunna:


*planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete
*formulera frågeställningar samt avgränsa inom givna tidsramar
*systematiskt integrera sina kunskaper förvärvade under studietiden
*tillämpa metodkunskaper och ämnesmässiga kunskaper inom huvudområdet
*göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska
aspekter
*professionellt uttrycka sig skriftligt och muntligt.
*tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur och relatera sitt arbete till den
*kritiskt granska och diskutera ett i tal och i skrift framlagt examensarbete.

Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
För tillträde till examensarbetet krävs minst 135 högskolepoäng inom programmet.
Auskultation får göras fr.o.m. programtermin 5 på kandidatprogrammet och bokförs tills
registrering på exjobbet kan göras på kurskoden TEXJOB.
OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för
programmet och ev. tröskelkrav för progession inom programmet, eller motsvarande.

Organisation:
Kursen utgörs av ett av självständigt arbete. För varje studerande/grupp av studenter utses en
handledare och examinator. För filosofie och naturvetenskaplig kandidat kan de studerande från
respektive institutions lista välja projektuppgift för det självständiga arbetet. Projekten kan
variera från år till år. Projektet kan göras i grupper efter kursansvarigs anvisningar. Arbetet
bedrivs såväl enskilt som i grupp med handledning.

Kursinnehåll:
Bestäms individuellt för varje student i samråd med examinator och handledare. Arbetet skall
utföras inom huvudområdet för examen.

Kurslitteratur:
Bestäms individuellt för varje student i samråd med examinator och handledare

Examination:
UPG1: Skriftlig rapport, framläggning samt reflektionsdokument (U,G), 14 hp
OPPO: Opposition (U,G), 1,5 hp
AUSK: Två auskultationer (D), 0,5 hp

Den skriftliga redovisningen innebär att manus färdigt för publicering ska föreligga samt ett
individuellt reflektionsdokument över genomfört arbete (instruktioner som länk i kursplanen, se Studiehandboken). På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd. Den studerande skall opponera på minst ett examensarbete.
 


Responsible for this page:
Last updated: 02/23/12