Hide menu

Examensarbete TQBI10

Intresserad av att veta mer om projekten, klicka här

Examensarbetet på kandidatnivå genomförs inom ramen för en kurs, med gemensamma seminarier, föreläsningar och redovisningar. Den övergripande dispositionen är att två veckor är avsatta för planering och litteraturstudier, de tre följande veckorna för genomförande och den återstående tiden används för att sammanställa resultaten, skriva rapporten och ge en muntlig presentation av projektet. I examinationen ingår även att skriva ett reflektionsdokument (se instruktioner nedan) och medverka som granskare av två andra examensarbeten som genomförs samtidigt med ditt.

Varje projekt planeras och genomförs antingen individuellt eller i grupper om två eller tre examensarbetare, men allt skrivarbete genomförs individuellt. Under skrivprocessen får du vid två tillfällen kommentarer från två kollegor, samtidigt som du själv kommenterar två arbeten, med andra ord en form av kamratgranskning. Examensarbetet redovisas skriftligt och muntligt i slutet av kursen. Den skrivna rapporten struktureras som en vetenskaplig rapport. De muntliga presentationerna av projekten förläggs till två dagar, då samtliga kursdeltagare medverkar i diskussionen.

Skrivinstruktioner för rapporten, schema och viktiga tider

Size: 70.6K bytes Modified: 22 February 2012, 17:03
Size: 289.9K bytes Modified: 22 February 2012, 17:05
Size: 97.5K bytes Modified: 22 February 2012, 17:06
Size: 231.7K bytes Modified: 29 February 2016, 12:35
Size: 75.1K bytes Modified: 29 February 2016, 12:39
»


Responsible for this page:
Last updated: 02/29/16