Hide menu

Kursplan

Mål

Den första delen av kursen skall ge grundläggande kunskaper inom elektromagnetism och dess tillämpningar. Den andra delen av kursen ger en översikt över modern fysik omfattande speciella relativitetsteorin och kvant- och kärnfysik. Den moderna fysikens grundläggande idéer och dess konsekvenser inom olika områden presenteras. Studenterna skall efter genomgången kurs kunna

  • Redogöra för grundläggande samband inom elektricitet och magnetism
  • Matematiskt behärska dessa samband för att lösa enklare tillämpningar för elektriska eller magnetiska fält
  • Redogöra för den speciella relativitetsteorins grundbegrepp, och dess konsekvenser i form av tidsdilatation och längdkontraktion
  • Redogöra för de grundläggande kvantmekaniska begreppen och dess tillämpningar inom atom, molekyl och kärnfysik.
  • Översiktligt förklara atomkärnans uppbyggnad och grundläggande kärnprocesser
  • Hantera enklare experimentell utrustning för fysikaliska experiment.


 

Kursinnehåll:

Elektromagnetism: Elektrisk laddning, Elektriska fält, Gauss lag, Elektrisk potential, Kapacitans, Ström och resistans, Magnetiska fält, Magnetiska fält från strömmar, Induktion och induktans, Maxwells ekvationer, Elektromagnetiska vågor, Interferens, Diffraktion, Speciell relativitetsteori, Fotoner, Materievågor, Atomen, Kärnfysik, Kärnreaktioner, Elementarpartiklar.


Responsible for this page:
Last updated: 01/07/13