Hide menu

Modern fysik I (TFYA73), VT1 2018

OBS! Denna kurshemsida används inte längre. Kursen har flyttat till LISAM.

Kursen Modern fysik I (TFYA73) ges för Y och FyN under VT1. Kursen ges i form av 10 föreläsningar (10x2 tim), 9 lektioner (9x2 tim) och 1 laboration (1x4 tim).

Den moderna fysiken är i huvudsak 1900-talets fysik och har ett gigantiskt omfång, från materiens minsta byggstenar till hela universum och allt däremellan. Den stora ackumulerade kunskapsmassan gör naturligtvis en avgränsning nödvändig och det är inte möjligt att gå in på alla detaljer i varje delområde. I del I av kursen ligger fokus på de grundläggande teorierna i relativitetsteori och kvantfysik som inleder kursen. Dessa tillämpas därefter på atomfysik och kärnfysik. I del II av kursen (TFYA74 i VT2) behandlas molekylfysik, fasta tillståndets fysik och exotiska material och materialtillstånd, numeriska metoder för kvantmekaniska problem, kvantinformation (t.ex. kvantdatorer), partikelfysik och kosmologi samt laborationer inom kvantfysik och kärnfysik.

Kursinnehåll:

  • Relativitetsteori: Lorentztransformationen. Dopplereffekten för elektromagnetiska vågor. Relativistisk mekanik. Vilomassa och viloenergi. Introduktion till allmänna relativitetsteorin.
  • Kvantfysik: Vågpartikeldualismen. Osäkerhetsprincipen. Bohrs atommodell. Schrödingerekvationen. Bundna och obundna tillstånd. Kvantmekaniska operatorer, väntevärden och egenvärden. Stationära och icke-stationära tillstånd.
  • Atomfysik: Schrödingerekvationen applicerad på en-elektronsystem. Energinivåer, kvanttal, orbitaler, spektra. Spinn, magnetiskt moment och inverkan av externa magnetiska fält. Fler-elektronsystem: Pauliprincipen, periodiska systemet, approximativa energinivåer.
  • Kärnfysik: Kärnans struktur och bindning, kärnmodeller. Kärnmagnetisk resonans. Relativitetsteorins E=mc2 applicerad på kärnprocesser. Radioaktivt sönderfall. Kärnreaktioner, fission och fusion.


Rekommenderad självstudietid för TFYA73 är 65 h. Den schemalagda tiden är 42 h.


Examinator för kursen är Mats Eriksson
Fysikhuset, rum L310
Tel. 281252


Responsible for this page: Mats Eriksson
Last updated: 01/11/19