Hide menu

Modern fysik (TFYA11), 6 hp, HT2 2012

Kursen Modern fysik (TFYA11) ges för Y3, Yi3 och MED3 under HT2. Kursen ges i form av 19 föreläsningar (19x2 tim), och 16 lektioner (16x2 tim).


Den moderna fysiken är i huvudsak 1900-talets fysik. TFYA11 ger en översikt över den stora  kunskapsmassa som har ackumulerats under det senaste århundradet och tar upp följande delområden:

  • Speciella relativitetsteorin. Lorentztransformationen. Längdkontraktion och tidsdilation. Addition av hastigheter. Relativistisk rörelsemängd, kraft och energi. Samband mellan massa och energi. Relativistisk stöt.
  • Kvantmekanik. Elektromagnetisk strålnings växelverkan med materia. Vågpartikeldualism. Osäkerhetsrelationen. Vågpaket. Schrödingerekvationen med tillämpningar.
  • Atomfysik. En-elektronsystem, energinivåer, kvanttal, spektra. Fler-elektronsystem, Pauliprincipen, röntgenspektra, optiska spektra, laser.
  • Molekylfysik. Molekylorbitaler. Kovalent bindning, jonbindning. Vibrationer, rotationer, molekylspektra.
  • Översiktlig materiefysik. Jonkristaller. Kovalenta kristaller. Metaller. Molekylkristaller. Bandteori för fasta kroppar. Egenskaper hos metaller och halvledare.
  • Kärnfysik. Beskrivning av kärnan och dess struktur. Kärnkrafter, kärnmodeller. Radioaktivt sönderfall. Fission och fusion. Introduktion till elementarpartikelfysik.

Rekommenderad självstudietid för kursen är 90 h. Den schemalagda tiden är 70 h.


Examinator och ansvarig för kursens hemsida är Mats Eriksson
Fysikhuset, rum L310
Tel. 281252


Responsible for this page: Mats Eriksson
Last updated: 10/24/12