Hide menu

Forensisk Biokemi

Teori: Grundläggande molekylärbiologiska tekniker tillämpbara inom forensisk vetenskap såsom PCR och DNA analyser. Arbetsgången inom forensisk vetenskap från brott till dom.  

Laboration: Analys av DNA med PCR

Teorin presenteras huvudsakligen på föreläsningar. Problemlösning ges i form av fall (case studies). Kunskapsinhämtning av föreläsningsdelen redovisas i en individuell kontrollskrivning (KTR1). I ett moment inhämtas tekniker från vetenskapliga forensiska artiklar som presenteras på ett artikelseminarie. 

I laborationen ingår moment som belyser olika teoretiska avsnitt och som ger förtrogenhet med forensisk experimentell metodik.    Laborationsresultaten rapporteras i skriftlig form och summeras i seminarieform.


Responsible for this page:
Last updated: 01/23/14