Hide menu

Kurslitteratur

  •  Kurslitteratur: McMurry, John - Fundmentals of Organic Chemistry 7Ed
    (samma bok som användes på Organisk kemi 1)

Övrig litteratur

  • Laborationsbeskrivningar Se Laboration
  • Annat material -utlagt på hemsidan


Responsible for this page:
Last updated: 08/20/12