Hide menu

Ekologi och miljö (TFBI23)

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla kunskap om ekosystemens uppbyggnad och processer. Fokus ligger på att studenten ska kunna identifiera betydelsen av fungerande ekosystem för samhället och att identifiera hur samhällets material- och energianvändning påverkar ekosystemens funktion.
Efter kursen ska studenten, med främst ett naturvetenskapligt systemperspektiv, kunna:

  • beskriva de biotiska och abiotiska faktorer som verkar i ett ekosystem,
  • beskriva de viktigaste ekosystemtjänsterna i en globaliserad värld
  • förklara hur ekosystemprocesser reagerar och förändras när ett ekosystem utsätts för olika typer av påverkan
  • redogöra för hur svenska ekosystem påverkas av ekonomiska verksamheter
  • att utifrån konsumenters krav och/eller samhällets krav på begränsad miljöpåverkan identifiera, uppskatta och värdera en verksamhets effekter på ekosystemens processer och ekosystemtjänster
  • förutse möjliga effekter på ekonomiska verksamheter till följd av evolutionära förändringar hos organismer i ekosystem som utsatts för t.ex besprutning av skadedjur och ogräs
  • resonera kring det ekonomiska värdet av ett områdes ekosystemtjänster jämfört med andra ekonomiska verksamheter i samma område


Responsible for this page:
Last updated: 08/05/16