Hide menu

Genetik och Evolution - TFBI11

Kursen vänder sig till studenter på I-programmet som önskar en biologisk inriktning. Kursen består av två delar: en föreläsningsserie om genetik som samläses med kursen NBIA24 och en seminarieserie om evolution.

I genetikdelen presenteras grundläggande genetiska begrepp, Mendelsk genetik, kvantitativ genetik och populationsgenetik. Olika metoder till genetisk analys introduceras och övas. I evolutionsdelen presenteras och diskuteras olika evolutionära mekanismer, sexuell selektion, artbildning humanevolution mm. Evolution och samhälle diskuteras runt begreppen biologism och creationism.

Kursplan

Schema

Kurskompendium

För kurskompendium med diverse information om kursen se kurshemsidan för NBIA24.

Kurslitteratur

På kursen används boken Genetics - A Concemtual Approach av Pierce, 6:e upplagan eller senare, samt Why Evolution is true av Jerry A Coyne (Oxford University Press). Ytterligare litteratur kan utdelas under kursens gång.

Examination

Genetikdelen av kursen examineras genom en skriftlig salstentamen (flervalsfrågor). Evolutionsdelen av kursen examineras genom aktivt deltagande i samtliga seminarier.

Lärare och assistenter

Kursansvarig och examinator: Jenny Hagenblad

Övriga lärare: Kjell Carlsson, eventuella gästföreläsare


Responsible for this page:
Last updated: 12/12/17