Hide menu

Miljöskydd och Miljökonsekvensbeskrivningar

Under denna kurs fokuserar vi på metoder och strategier för att undvika eller minska negativa miljöeffekter av mänsklig verksamhet. Målet är att du efter kursen ska:

  • känna till de grundläggande principerna för olika vanliga metoder för att rena utsläpp till luft, vatten och mark
  • veta vad en MKB bör innehålla, hur arbetet med en MKB bör genomföras, samt i vilka ärenden det krävs att en sådan genomförs
  • ha en grundläggande kunskap om planarbete, strategiska miljöbedömningar och verktyg för strategiskt miljöarbete, t.ex. livscykelanalyser och materialflödesanalyser
  • ha utvecklat förmågan att kritiskt granska dokument i tillståndsärenden och plandokument inom miljöområdet
  • ha utvecklat förmågan att skriftligt föra en saklig argumentation

De olika momenten som kursen tar upp är kunskaper som på olika sätt behövs när man upprättar och bedömer miljökonsekvensbeskrivningar, arbetar med tillståndsärenden eller skall göra olika strategiska val för framtida utveckling inom t.ex. en kommun eller industri.    

En biolog med sådana arbetsuppgifter behöver kunskap om både tekniska åtgärder vid utsläppspunkten som åtgärder som kan förebygga uppkomsten av utsläpp och annan negativ miljöpåverkan. Det senare kan vara t.ex. att upprätta planer för hur avfall ska hanteras, göra systemanalyser för hur städer ska byggas, välja energisystem etc.


Responsible for this page:
Last updated: 01/05/15