Hide menu

Kurslitteratur

Nitare, J. 2000. Signalarter. Indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. Skogsstyrelsen. Bra bilder på alla signalarter bland kryptogamerna.

Rekommenderad bredvidläsning

Äng/hage

Ekstam U, Forshed N 1992. Om hävden upphör. Naturvårdsverket.

Ekstam U, Forshed N 2000. Svenska naturbetesmarker. Naturvårdsverket.

Ekstam U, Forshed N 1996. Äldre fodermarker. Naturvårdsverket. Om dokumentation och uppföljning.

Ekstam U, Aronsson M, Forshed N. 1988. Ängar. LTs förlag Stockholm.

Ingelög m fl. 1993. Floravård i jordbrukslandskapet.

Olsson, R. (red) 2008. Mångfaldsmarker. Naturbetesmarker – en värdefull resurs. CBM.

Skog

From, F och Delin, A. (red) 1995. Art- och biotopbevarande i skogen. Skogsvårdsstyrelsen i Gävleborgs län. Bilder även på en del av signalarterna bland kärlväxterna och djuren plus en del om biotoper.

Niklasson, M. & Nilsson, S. G. 2005. Skogsdynamik och arters bevarande. Studentlitteratur.

Ehnström, B. och Axelsson, R. 2002. Insektsgnag i bark och ved. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Hansson, L. (red.) 1997. Boreal ecosystems and landscapes: structures, processes and conservation of biodiversity. Ecological Bulletins 46.

Angelstam, P., Monika Dönz-Breuss, Jean-Michel Roberge (red) 2005. Targets and tools for the maintenance of forest biodiversity.

Ecological Bulletins 51.

Miljövårdsberedningen. 1997. Skydd av skogsmark. Behov och kostnader. Huvudbetänkande av Miljövårdsberedningen. Statens offentliga utredningar 1997:97.

Miljövårdsberedningen. 1997. Skydd av skogsmark. Behov och kostnader. Bilagor. Statens offentliga utredningar 1997:98.

Samuelsson, J. och Ingelög, T. 1996. Den levande döda veden, bevarande och nyskapande i naturen. Artdatabanken.

Övrigt

Bernes, C. (red) 2011. Biologisk mångfald i Sverige. Monitor 22. Naturvårdsverket.

Gärdenfors, U. (red) 2010. Rödlistade arter i Sverige 2010. Artdatabanken.

Gärdenfors, U. 2000. Hur rödlistas arter? Manual och riktlinjer. Artdatabanken.

Löfroth, M. 1997. Svenska naturtyper i det europeiska nätverket Natura 2000. Naturvårdsverket förlag

Cederberg, B. & Löfroth, M. 2000. Svenska djur och växter i det europeiska nätverket Natura 2000. Artdatabanken.


Responsible for this page:
Last updated: 07/31/14