Hide menu

Examination

Tyngdpunkten ligger på grupparbeten i fält som redovisas både muntligt i fält och skriftligt. Grupparbetena består dels av kortare arbeten inom varje naturtyp, dels av ett större arbete som innefattar värdering av helheten inom ett större markområde inför en tänkt exploatering. Verklighetsanknutna problem ligger till grund för grupparbetena. Obligatorisk närvaro på alla moment på grund av kursens praktiska karaktär.

För godkänt på kursen ska du ha:

Godkända grupparbeten inom naturtyperna (U,G)
Godkänt större grupparbete (U,G)
Godkänt artprov (U,G)


Responsible for this page:
Last updated: 07/31/14