Hide menu

Praktisk naturvård (NBIC19)

 

 

Kursen syftar till att ge kunskaper om hur man värderar natur ur skyddssynpunkt. Kursens syfte är också att ge kunskaper om dokumentation och uppföljning av naturvårdsåtgärder samt skötsel av olika naturtyper. Tyngdpunkten ligger på att kunna tillämpa kunskaperna i fält.

 

 

 

Efter kursen ska du kunna:

·         Känna igen indikatorarter av kärlväxter för biologiskt värdefull ängs- och betesmarker, vanliga vegetationsbildande arter samt kvävegynnade arter, såväl blommande som ickeblommande exemplar

·         Känna igen signalarter av lavar, svampar, mossor och kärlväxter för biologiskt värdefulla skogar samt vanligt förekommande arter och förväxlingsarter gentemot signalarterna

·         Värdera enskilda ängs- betesmarker med utgångspunkt från deras biologiska värden

·         Rekommendera rätt skötsel för att utveckla de biologiska värdena på lång sikt i ängs – och betesmarker för enskilda objekt

·         Värdera enskilda skogsbestånd utifrån Skogsstyrelsens Nyckelbiotopsmetodik

·         Rekommendera rätt skötsel för att på lång sikt utveckla de biologiska värdena i skogsbestånd för enskilda objekt

·         Skriva beskrivningar av enskilda objekt med avseende på naturvärden och konsekvenser av eventuella ingrepp i objektet

·         Analysera effekter på gynnsam bevarandestatus av eventuella ingrepp i hela landskap

·      Presentera en utredning av miljökonsekvenser i form av en rapport som håller tillräckligt hög kvalité för att godkännas av ansvarig myndighet

OBS! Kostnader i samband med exkursioner kan förekomma.


Responsible for this page:
Last updated: 07/06/16