Hide menu

Kursplan

År : 2008  

NBIB34 Evolution, 4 p / 6 hp

/Evolution/

För:    Bio    BKM   

Prel. schemalagd tid: 86

Rek. självstudietid: 74 

Utbildningsområde: Naturvetenskap

Ämnesgrupp: Biologi

Huvudområde: Biologi

Fördjupningsnivå (A-D): B

Utbildningsnivå (G1,G2,A): G1

Mål: Kursen syftar till att ge insikt om grundläggande evolutionära begrepp och teorier. Efter kursen ska studenten: (i) ha förståelse för evolutionära begrepp och processer; (ii) vara förtrogen med evolutionsmekanismer som naturligt urval, drift, slump med flera; (iii) ha kännedom om livets utveckling (makroevolutionen), inklusive artbildningsprocesser och kladistik´; (iv) ha insikt i hur evolutionen relaterar till andra delar av samhället 

Förkunskaper: Genomgångna Kemi 1 samt Biologi om minst 40p på G1-nivå.

Organisation: Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt laboration. Seminarierna och laborationen utgör obligatoriska moment.

Kursinnehåll: Evolution omfattar evolutionsmekanismer och mikroevolution: naturligt urval och adaptationer, slumpen och genetisk drift. I samband med makroevolution behandlas livets utveckling, massutdöenden, artbildningsprocesser och kladistik. Under kursen diskuteras också hur evolutionen förhåller sig till andra samhällsaspekter som religion och politik – till exempel kreationism och biologism.

Kurslitteratur: Kursbok. Freeman, S. & Herron, J.C. 2007. Evolutionary Analysis (4th ed.). Pearson Prentice Hall.

Examination:

UPG3            Skriftlig examination (U,G)                                                          3 hp

UPG4            Aktivt deltagande i seminarierna och laborationerna (U,G)        3 hp

På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.


Valid for year : 2008   

NBIB34 Evolution, 6 ECTS credits.

/Evolution/

For:    Bio    BKM   

Prel. scheduled hours: 86

Rec. self-study hours: 74

Area of Education: Science

Subject: Biology

Advancement level: B

Aim: To acquire insights about fundamental evolutionary concepts and theories. After completing the course the participant will: (i)  have an understanding of evolutionary concepts and processes; (ii) be acquainted with evolutionary mechanisms like natural selection, drift, chance etc; (iii) have an overview of the history of life (macroevolution), including speciation and cladistics; (iv) have insight into the impact of evolutionary theory on society

Prerequisites: Chemistry 30 ECTS (NKEA26-28) and at least 60 ECTS in Biology.

Organisation: The course includes lectures, seminars and a computer lab.

Course contents: Evolution involves evolutionary mechanisms and micro evolution: natural selection and adaptations, chance and drift. Associated with macro evolution is the history of life, mass extinctions, speciation and cladistics. Considered on the course is also the relationship between evolution and societal aspects like religion and politics, e.g. creationism and biologism.

Course literature: Kursbok. Freeman, S. & Herron, J.C. 2007. Evolutionary Analysis (4th ed.). Pearson Prentice Hall. 

Examination:

Written examination                                                      3 ECTS

Participating in the seminars and labs                           3 ECTS 

Grades are given as ‘Fail’ or ‘Pass’.


Responsible for this page:
Last updated: 11/29/07