Hide menu

Kursinformation 9NV311 Fysik 1-15 hp

Kursen har upphört. Sista examinationstillfället är i augusti 2014.

Kursen 9NV311 består av två separata delar – en astronomidel och en fysikdel.

Astronomidelen omfattar 18 timmar föreläsningar och ges av Ragnar Erlandsson,  ragnar.erlandsson@liu.se . Astronomidelen samläses med en friståeende kurs under kursnamnet "Planeter, stjärnor och galaxer". För mer information om astronomidelen (litteratur etc) hänsvisas du därför till en separat hemsida: /courses/planeter/

Fysikdelen  ges av Henrik Jacobson henrik.jacobson@liu.se  och  undervisningen omfattar 24 timmar föreläsningar, 4 timmar demonstrationer, 4 timmar seminarier och 16 timmar laborationer.  Deltagande i laborationer, demonstrationer och seminarier är obligatoriskt. Fysikdelen ger ger en bred överblick över fysiken, från klassisk mekanik, värmelära och vågfysik till modern fysik. Mer information om fysikdelen hittar du längre ner på denna sida, samt via länkar i menyn till vänster.

Fysikdelen: Kursinnehåll

Allmän orientering om fysikämnet. Klassisk mekanik – Newtons lagar, gravitation, rörelsemängd, energi, densitet och tryck. . Värmelära – Värme, temperatur, termodynamiska lagar, fasomvandlingar. Elektricitet och magnetism – Laddning, Coulombs lag, kretsar, elsäkerhet, magnetfält, magnetiska krafter. Vågfysik – Vågrörelse, ljud, geometrisk och fysikalisk optik. Modern fysik – Radioaktivitet, strålskydd, atom-modeller, våg-partikel-dualism.

Laborationer: Kursen innehåller 5 laborationstillfällen 3 st ā 4 timmar och 2 st ā 2 timmar. Laborationerna utförs i grupper om två eller tre studenter. Laborationerna är:

  • Lab 1, Acceleration, masscentrum, energi, 4 timmar
  • Lab 2, Tryck, värme, fasomvandlingar, 4 timmar
  • Lab 3, Elektricitet, magnetism och vågor, 4 timmar
  • Lab 4, Atomfysik och spektroskopi, 2 timmar
  • Lab 5, Radioaktivitet, 2 timmar

Demonstrationer: Beteckningen i schemat är missvisande – det handlar om en blandning av seminarier och laborativa moment.

Seminarier: Behandlar teknikens och naturvetenskapens didaktik

Fysikdelen: Mer om laborationerna

Laborationerna är obligatoriska. Skulle någon missa en lab pga sjukdom eller annat skäl, så får man en kompletteringsuppgift av motsvarande omfattning.

Laborationerna ingår i kursen. De skall vara ett stöd för inlärning av stoffet. Tentafrågor kan referera till sådant ni gör på labbarna.  
Till varje laboration skall varje labgrupp skriva en labrapport. Denna rapport kan vara ganska enkel – inga större formella krav ställs på rapportens utformning. Man skall enkelt och pedagogiskt beskriva vad man gjort, vilka resultat man fått samt dra slutsatser. Rapporten skrivs med era studiekamrater som tänkt målgrupp.

Labhandledningar delas ut på föreläsningarna, skickas per mail och publiceras på hemsidan.

Fysikdelen: Kurslitteratur

  • Huvudlitteratur för fysikdelen: P G Hewitt m fl: Conceptual Physical Science, 5th edition. 
  • Utdelat kopierat material under kursens gång

Fysikdelen: Examinaton

Kursen har upphört. Sista examinationstillfället är i augusti 2014.

Två skriftliga tentamina kommer att ges. De är inlagda i det vanliga schemat och det är inga tentavakter, utan kursansvarig examinator kommer att finnas med på tentamen. Man skall alltså inte anmäla sig till dessa i studentportalen.

Det teoretiska kursinnehållet ges av de avsnitt som anges i kursplaneringen. Laborationerna ingår också i kursinnehållet.  
Tillåtna hjälpmedel på tentamen är räknedosa och utdelat formelblad.  

Räknedosan får ej användas för att lagra text, formler, lösta exempel e. d. Räknedosan får ej kommunicera med andra personer eller något nätverk. Redovisning av lösningar med mellanled och eventuella figurer skall göras i handskrift (handritning) så att lösningarna är lätta att följa. Man får således inte referera till algebraiska förenklingar eller grafer gjorda av räknedosa.  

Labrapporterna är också del av examinationen.

Examinator är Henrik Jacobsson. 


Responsible for this page:
Last updated: 12/19/13