Hide menu

Biologiinriktningen

9BI312 Cellbiologi och Genetik (våren)
Biologistudierna inleds med cellbiologi och genetik. Det är rimligt att starta med cellbiologi för att få insikt om hur organismers gemensamma byggstenar, cellerna, är byggda och interagerar med varandra i större helheter. Här studeras cellens komponenter och de grundläggande livsprocesserna. Genetiken är ett växande forskningsområde, där stora framsteg kontinuerligt görs, och för att förstå och kunna undervisa om denna utveckling är det avgörande med kunskaper i så väl grundläggande som tillämpad genetik.  


9BI322 Mikrobiologi, Botanik och Formkännedom (våren)
Denna kurs innehåller mikrobiologi, botanik och formkännedom. Mikrobiologin omfattar studier om bakterier och virus - relevant dels för att dessa organismer finns överallt och har stor betydelse för många biologiska processer, dels i samband med undervisning om sjukdomar och hygien.
Botaniken ger kunskap om växters byggnad, funktioner och utveckling. Fotosyntesen är kanske den enskilt viktigaste processen för liv som vi känner det på jorden idag, och på denna kurs ges en god grund till hur processen fungerar. Växter är en av de organismgrupper som är lättast att använda i skolundervisningen, eftersom de alltid finns tillgängliga och dessutom går att odla på labbet för studier och experiment. Bortsett från kunskap om växterna i sig, är dessa organismer mycket lämpliga för att undervisa om generella livsförutsättningar och ekologiska aspekter. Formkännedom handlar om att lära sig att med hjälp av bestämningslitteratur identifiera organismer, och också om att helt enkelt kunna känna igen ett antal vanliga svenska växter och djur. Erfarenheten visar att många aktiva biologilärare upplever att goda kunskaper om vanliga organismers namn ökar känslan av säkerhet i yrkesutövandet.
 

 
9BI331 Formkännedom, VFU och Ekologi (hösten)
Den andra terminen i inriktningen börjar med en vecka formkännedom som är en fortsättning från föregående kurs och är inriktad mot djur i närmiljön. Ett verksamhetsförlagd utbildnings moment om fyra veckor föregår nästa ämneskurs; ekologi. Ekologimomentet innehåller grundläggande ekologiska begrepp och teorier samt ger en kännedom om vanliga naturtyper och ekologisk metodik. Undervisningsformen för formkännedomen är nästan helt förlagd i fält medan ekologimomentet varvar arbete i fält med föreläsningar, seminarier och laborationer.
 
 
9BI341 Zoologi, Morfologi, Systematik och Fysiologi (hösten)
Kursen ger en översikt över djurens morfologi, systematik och evolutionshistoria samt fysiologi med tonvikt på människan. Exempel på områden som tas upp är: jämförande och funktionell anatomi, fysiologi och histologi hos några viktiga vatten- och landlevande djurgrupper, grundläggande embryologi samt utvecklingsbiologi. Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer och seminarier. Laborationerna exemplifierar teorin genom bl.a. dissektioner. Vissa laborationer ges i en sådan utformning att de även kan utföras i ett klassrum. Under kursen görs även ett studiebesök på Ungdomsmottagningen samt ett besök av personal från Beroendekliniken, LiO
 
 
 
 
 
Specialisering/Fördjupning i biologi (våren)
 
9BIA11Evolution och hållbar utveckling (period 1)
 
9BIA21 Etologi (period 1)
 
9BIA31 Examensarbete i biologi (period 2)
 
 


Responsible for this page:
Last updated: 10/05/12