Hide menu

Kursplan

År : 2008

ETE293

Hoten mot Sveriges biologiska mångfald, 5 p / 7,5 hp
/Threats Against the Swedish Biodiversity/

För:   NET  

Prel. schemalagd tid:
Rek. självstudietid: 200

Utbildningsområde: Naturvetenskap
Ämnesgrupp: Biologi
Huvudområde: Biologi

Fördjupningsnivå (A-D): A

Utbildningsnivå (G1,G2,A): G1

Mål:
Kursen syftar till att ge kunskaper om orsaker och processer som kan förorsaka att arter eller populationer dör ut, samt om de metoder som används för att avgöra eventuella risker för utdöende. Kursen syftar också till att ge en introduktion till populationsekologi.

Förkunskaper:

Organisation:
Kursen består av föreläsningar, seminarier och egna arbeten. Egna arbeten består dels av kortare arbeten, dels ett större avslutande arbete. Verklighetsanknutna problem ligger till grund för de avslutande arbetena.

Kursinnehåll:
I kursen ingår:

  • grundläggande ekologisk teori, då speciellt populationsekologi, interaktioner och uppdelade populationer,

  • en översikt över situationen vad gäller den biologiska mångfalden i Sverige,

  • orsaker till utdöenderisker för olika arter i Sverige och hur man idag bestämmer risker för utdöende, samt även

  • ett internationellt perspektiv på artbevarande och biologisk mångfald.

Kurslitteratur:
Bohlin, T. Introduktion till populationsekologi.
Kompendier och övrig litteratur meddelas via kursens hemsida.

Examination:

UPG1 Godkända mindre uppgifter (U,G) 3 hp

UPG2 Godkänd större uppgift (U,G) 4,5 hp


 

På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.


Responsible for this page:
Last updated: 01/04/08