Hide menu

ETE262

Mål:
Kursens syfte är att ge en bred orientering om astronomins grunder och nyare forskningsresultat. Efter avklarad kurs kan studenten:

  • använda tabeller (och enkla hjälpmedel) för att hitta stjärnors och planters position och utföra egna astronomiska observationer
  • förklara vårt planetsystemets egenskaper och stjärnornas uppkomst och livscykel kvalitativt med hjälp av fysikaliska begrepp
  • beskriva galaxer och galaxehopar kvalitativt


Responsible for this page:
Last updated: 04/14/10