Hide menu

Kursplan


Kursplanen finns i LiTHs studiehandbok på www.lith.liu.se/sh.

Kursinnehåll:
 

 • Organisk kemi: strukturformler, funktionella grupper och deras egenskaper, nomenklatur och några reaktionsmekanismer.
 • Analytisk kemi: Kromatografi, spektroskopi.
 • Biokemi: Viktiga biomolekyler; proteiner, nukleinsyror, lipider och kolhydrater. Metabolism och energiomsättning.

Mål:
Efter inhämtad kurs kan du: 
 

 • Redogöra för de vanligaste ämnesklasserna inom organisk kemi och beskriva deras egenskaper.
 • Ge systematiska namn för enkla organiska föreningar. Utifrån strukturer för enkla organiska föreningar ange deras systematiska namn.
 • Ge en kortfattad beskrivning av begreppen isomeri och resonans.
 • Skriva enkla reaktionsmekanismer.
 • Beskriva några kromatografiska metoder som tunnskiktskromatografi, jonbyteskromatografi, gelfiltrering och gaskromatografi.
 • Beskriva några analytiska metoder som UV-VIS, IR, MS och NMR.
 • Ange den allmänna strukturen för aminosyror och olika egenskaper för de i proteiner vanligt förekommande aminosyrorna.
 • Redogöra för hur proteiner är uppbyggda, och vad primär-, sekundär-, tertiär- och kvartärstruktur innebär.
 • Ange ett antal funktioner hos proteiner med tyngdpunkt på den katalytiska.
 • Översiktligt beskriva grundläggande kolhydrat- och fettsyranedbrytning, fotosyntes och DNA-, RNA- och proteinsyntes.
 • Använda grundläggande laborationsteknik och därefter redovisa resultaten i en skriftlig redogörelse.


Responsible for this page:
Last updated: 01/20/11