Hide menu

Kursinformation: Fysik B2 för naturvetenskapligt basår

Kursen utgör en delkurs av basårets fysikkurs BFL122. Kursen motsvarar väsentligen halva gymnasiekursen Fysik B. Kursen innehåller fördjupning i vågfysik samt grunderna inom kvantfysik, relativitetsteori, och kärnfysik. Kursen omfattar 26 timmar föreläsningar, 28 timmar räkneövningar, samt 12 timmar laborationer. Föreläsningarna och räkneövningarna leds av:

Föreläsningar, Kursansvarig  

Mike Andersson     mikan@ifm.liu.se
Klass A (BASLA) Peter Jason   peter.jason@liu.se
Klass B (BASLB) Martin Eriksson   marer@ifm.liu.se
Klass C (BASLC) Mike Andersson   mikan@ifm.liu.se
Klass D (BASLD) Viktor Elofsson   viktor.elofsson@liu.se
       
Laborationer

Martin Eriksson

Camilla Sandén

Christopher Aronsson

Johan Jönsson

   

Kursinnehåll

Vågrörelser: mekaniska och elektromagnetiska vågor, reflexion, brytning, interferens.

Atom- kärn- och partikelfysik: energikvantisering, våg-partikel-dualitet, atomens uppbyggnad, energinivåer, absorption och emission av strålning, atomkärnan, olika typer av växelverkan, kärnomvandlingar, strålning, sönderfallsmodell.

Relativitetsteori: tidsdilatation, längdkontraktion, ekvivalens mellan massa och energi.

Laborationer: Kursen innehåller 3 laborationstillfällen à 4 timmar. Laborationerna utförs i grupper om två eller tre studenter. Laborationerna är:

  • Lab 1, Ljud (mekaniska vågor)
  • Lab 2, Ljus (elektromagnetiska vågor)
  • Lab 3, Atomspektra och fotoelektrisk effekt

Mer om laborationerna

Laborationsassistenter är Martin Eriksson, Camilla Sandén, Christopher Aronsson och Johan Jönsson


Laborationerna är obligatoriska, vilket innebär att laborationerna skall vara genomförda för att man skall få godkänt resultat på kursen. Skulle någon missa en laboration pga sjukdom eller annat skäl, vänligen kontakta kursansvarig för att diskutera en lösning på problemet.


Laborationerna ingår i kursen. De skall vara ett stöd för inlärning av stoffet. Tentamensuppgifterna kan referera till sådant ni gör på laborationerna. Assistenterna finns med på labbarna för er skull, så passa på att fråga om det ni tycker är svårt. Det är viktigare att utveckla er förståelse än att hinna med så många uppgifter som möjligt.

Anmälan till laborationerna görs on-line via Webreg. Sista anmälningsdag är tisdag 2014-04-22.

I övrigt om laborationerna, läs mer under länk Laborationer B2

Kurslitteratur

  • Fraenkel, Gottfridsson, jonason: Impuls, Fysik 1 och 2, Gleerups Utbildning AB, Malmö
  • Ekholm-Fraenkel-Hörbeck: Formler och Tabeller i Fysik, Matematik och Kemi för gymnasieskolan, Konvergenta HB.

Examination: del B2

Examinationen av del B2 består av obligatoriska laborationer och en skriftlig tentamen. Tentamen utgörs av 6 uppgifter om 4 poäng. Preliminär betygsskala ges nedan:


betyg 3: ca 10-14 poäng
betyg 4: ca 15-19 poäng
betyg 5: ca 20-24 poäng


Examinationen omfattas av de avsnitt som anges i kursplaneringen samt den teori som behandlas under laborationerna.


Tillåtna hjälpmedel på tentamen är: räknedosa och formelsamling. Godkänd formelsamling: Formler och Tabeller i Fysik, Matematik och Kemi för gymnasieskolan, Konvergenta. Formelsamlingen får ej innehålla egna anteckningar. Däremot är markeringar såsom understrykningar, färgmarkeringar, gem etc. tillåtna.


Räknedosan får ej användas för att lagra text, formler, lösta exempel e. d. Räknedosan får ej heller användas för kommunikation med andra personer eller något nätverk. Redovisning av lösningar med mellanled och eventuella figurer skall göras i handskrift (handritning) så att lösningarna är lätta att följa. Man får således inte referera till algebraiska förenklingar eller grafer gjorda av räknedosa. 

Examinator: Magnus Boman. (E-mail: boman@ifm.liu.se , Fysikhuset ingång 57, Tel 013-288973)
 

Examination: Betyg på hel kurs

Principerna för hur betyg på hel kurs sätts i BFL122 redovisas i följande dokument:

Examinator: Magnus Boman. (E-mail: boman@ifm.liu.se , Fysikhuset ingång 57, Tel 013-288973)
 


Responsible for this page:
Last updated: 03/29/14