Hide menu

Kursansvarig och examinator

Marcus Ekholm, IFM

D308, Fysikhuset

marekh@ifm.liu.se

013-282569

Examination

Laborativ del

Den laborativa delen omfattar 1,5 hp och bedöms med betyg godkänt (G) eller underkänt (U).

För G krävs aktivt deltagande vid samtliga tre laborationsmoment:

  • Lab 1, Kretsar och kondensatorer
  • Lab 2, Elektromagnetism
  • Lab 3, Kaströrelse och svängningar

Ingen skriftlig rapport krävs, däremot krävs muntlig redogörelse för laborationen och redovisning av eventuella grafer och tabeller. Observera att inför vissa laborationer ska förberedelseuppgifter göras. Desssa finns i kompendiet.

Denna redovisning sker fortlöpande till labbassistenten under laborationens gång.

Teoretisk del

Den teoretiska delen av kursen omfattar 4,5 hp och bedöms med betyg U, 3, 4, 5.

En skriftlig tentamen ges, bestående av 6 uppgifter som vardera kan ge upp till 4 poäng.

Tillåtna hjälpmedel på tentamen är räknedosa och formelsamling. Räknedosans minne skall vara tömt. Räknedosan får ej kommunicera med andra personer eller något nätverk.


Godkänd formelsamling är:

Ekholm m fl: Formler & tabeller i fysik, matematik & kemi (Konvergenta HB)

Formelsamlingen får ej innehålla egna anteckningar. Däremot är det tillåtet med markeringar såsom understrykningar, färgmarkeringar och gem.

Lösningar skall vara välmotiverade samt följa en tydlig lösningsgång. Låt gärna din lösning åtföljas av en figur. Numeriska värden på fysikaliska storheter skall anges med enhet.

Det skall tydligt framgå av redovisningen vad som är det slutgiltiga svaret på varje uppgift. Markera gärna ditt svar med exempelvis "Svar:"

_______________________________________________________________________________


Responsible for this page: Marcus Ekholm

Last updated: 08/28/14