Hide menu

Fysiologi

Kurslitteratur

Human physiology, an integrated approach (6th ed. eller 7th ed.)

Dee Unglaub Silverthorn

Pearson (förlag)

Upplaga 7 är beställd till Bokakademin i Kårallen

International edition, upplaga 1 är samma bok som boken ovan

Schema för Ht2016

Finns tillgängligt i Time Edit innan kursstart

LISAM


Är en undervisningsplattform där vi bl. a  lägger kursmaterial, inlämningsuppgifter och övningstentor.
Hur kommer ni åt LISAM?
Gå in i studentportalen, LISAM finns i vänstermenyn. Fysiologidelen av kursen har ett kursrum som heter Fysiologiska principer. Ni delar detta kursrum med studenter ni samläser med under kursen.

Endast studenter som är registrerade på en av kurserna som delar kursrummet kommer åt kurssidan i LISAM.

Laborationer

1. Laboration: Nervsystem och Sinnesorgan

labb: Pasteur (ingång 23, korridor C till vä)

labbredogörelse med inlämning och återkoppling i LISAM

2. Datorlaborationer

labb: Franklin (B-huset, ingång 21, korridor B. Labbet finns på höger sida

labbredogörelse enligt intruktioner från ansvarig lärare

Inlämningsuppgift

Er uppgift är att lösa fysiologiska problem

samt identifiera och beskriva den/de fysiologiska princip/-er som har betydelse för problemlösningen.

Instruktioner, valbara problem samt inlämning av och återkoppling på skriftlig rapport i LISAM

Anatomiska modeller

Anatomiska modeller

Ni går igenom anatomiska modeller som finns i pärm på labb, ritar av och namnger de olika strukturerna/organen på de  anatomiska modellerna. En genomgång med lärare, sedan självstudier. Examineras i samband med skriftlig tentamen.

Didaktiska moment i fysiologi

Labb i skolan
Ni skall planera en labb och skriva en labbhandledning med fysiologi och anatomi hos ett utvalt sinnesorgan samt ange vilken bakomliggande ämesteori som bör genomgås innan laborationen. Allt för ett passande stadium.
Om anatomisk modell skulle saknas för det/de organ ni valt kan ni ta litteraturen till hjälp. Kurslitteraturen finns naturligtvis samt många andra fysiologiböcker ni kan använda i en hylla på labb. Laborationen ni planerat skall ni sedan genomföra med en grupp gymnasieelever. Ni skriver en rapport som skall mailas in till Eva Mattsson (evmat@ifm.liu.se) och presenteras muntligt samt diskuteras på ett seminarium.

Skriftlig tentamen

Flervalsfrågor +  frågor, där ni får skriva ett svar + 2 anatomifrågor


Responsible for this page:
Last updated: 10/06/16