Hide menu

Riktlinjer för examensarbeten vid Tillämpad Optik/Mätteknik

Formella fodringar

Formella fodringar framgår av studiehandboken och omfattar bland annat:

  - Skriftlig redovisning i form av en rapport
  - Muntlig framläggning
  - Opposition vid framläggning av annat examensarbete
  - Auskultationer vid andra framläggningar
(OBS - inrapportering i LADOK sker först när alla momenten gjorts).

Syften och kvalitetskriterier

Vi har utarbetat några kvalitetskriterier som vi anser måste vara uppfyllda för ett examensarbete i Tillämpad Optik/Mätteknik.

Val av ämne

Om du gör examensarbete vid ett universitet bör det innehålla inslag av forskningsförberedelser, medan det vid ett företag kan kan vara mer inriktat mot utrednings- och/eller utvecklingsmoment. Ditt sätt att utföra exjobbet ska visa din förmåga att arbeta självständigt. Med examinatorn och handledaren diskuterar du ditt val av examensarbete. Av speciell vikt är då att fundera på om det har tillräcklig fördjupningsnivå. Syftet är att du ska tillämpa och vidareutveckla dina ingenjörskunskaper och därmed åstadkomma ett resultat som du kan vara stolt över och som är användbart i framtiden, t ex vid ansökan om arbete vid ett företag. Det är också relativt vanligt att ett examensarbete är en inkörsport till en forskarutbildning och även då är det viktigt att du tar chansen att visa dina bästa sidor. Är du intresserad av ett speciellt område inom optik eller mätteknik så är det lämpligt att du själv tar kontakt med en forskargrupp vid något universitet eller något företag som arbetar inom det området. Utnyttja de sökmöjligheter som finns på internet eller diskutera med våra examinatorer. Vill du skaffa dig inspiration genom att bläddra i tidigare examensarbeten så finns de samlade i biblioteket i hus B. 

Utförande

Handledaren: I samband med val av examensarbetet utses en handledare vid forskningsinstitutionen eller företaget. Denne ansvarar för den fortlöpande handledningen under hela arbetet inklusive rapportskrivningen. Du ansvarar för att handledaren och examinatorn tar kontakt med varandra i samband med projektstarten.
Projektbeskrivning: Tillsammans med handledaren gör du upp en projektbeskrivning inklusive målformulering och avgränsning. Beskrivningen bör vara kort, högst en A4-sida och utgör det underlag på vilket examinator definitivt godkänner valet av examensarbete.
Beskrivningen ska vara klar innan arbetet påbörjas.
Arbetsplan: Även denna gör du tillsammans med handledaren. Examensarbetet bör planeras att omfatta 20 veckor (civ ing) eller 10 veckor (ing utb). Arbetsplanen ska presenteras för examinator inom 4 veckor (civ ing) eller 3 veckor (ing utb) efter examensarbetets påbörjan. Den obligatoriska litteraturstudien bör då också redovisas muntligt. Själva arbetet utföres efter den arbetsplan som gjorts upp. Naturligtvis kan planen ändras flera gånger under projektet och även målsättningen bör revideras om det är befogat på grund av resultat som framkommer i början av projektet. Sådan revidering är ett naturligt resultat av arbeten av forskningskaraktär och behöver ej föranleda en formell revidering av den ursprungliga projektbeskrivningen ( checklista ).
Uppföljning: Efter ca 8 veckor ska du och examinator ha ett uppföljningssamtal för att kontrollera att projektet löper som planerat och att inte några omöjligheter har dykt upp.
Rapportdisposition: Inom 4 månader (civ ing) eller 3 månader (ing utb) ska du presentera en rapportdisposition för examinator.

Rapporten

Rapporten ska vara riktad mot personer med teknisk/fysikalisk bakgrund motsvarande åk 4 på Y-linjen. Rapportens disposition, stil, rubriksättning etc anpassas till ämnets karaktär. En beskrivning av en del tekniska detaljer finner du separat. Det finns dock inte endast "ett rätt sätt" att utforma en rapport utan varje författare kan ha sin egen stil. Det viktigaste är att läsaren genom rapporten kan få den information han önskar. Vissa saker måste dock finnas med. När det gäller examensarbete så krävs följande:
Omslag och försättsblad: Med dessa får du hjälp från vår administrativa assistent (Kerstin Johansson). Bland annat behöver du en speciell blankett "biblioteksbilagan".
Förord: Sammanhang, handledare, tidsperiod, arbetsplats, ev tackord, etc.
Sammanfattning: Här ska de viktigaste delarna av arbetet beskrivas kort, inkluderande mål, metod och slutsats.
Bakgrund/inledning: Projektet ska sättas in i sitt tekniska/vetenskapliga sammanhang och om möjligt i sitt vetenskapshistoriska sammanhang. Här är det naturligt att göra omfattande referenser till andras tidigare arbeten inom området. Det bör också ingå en tydlig motivering till varför detta arbete gjorts.
Mål: Det ska tydligt framgå vad som är målet och hur arbetet avgränsats.
Metod, modell och instrument: Metoden som använts ska beskrivas men val av metod måste även motiveras och jämföras med alternativa metoder. Uppgiften ska beskrivas från en teoretisk synvinkel i de fall detta är möjligt och en matematisk modell ska om möjligt presenteras. De resultat som erhålls med metoden eller metoderna ska sedan utvärderas med tydlig koppling till modellen.
Resultat: Beskriv dina väsentliga mätresultat eller analyser.
Felanalys: De viktigaste felkällorna diskuteras och en kvantitativ felanalys görs på de fel som bedöms ha störst inverkan på resultatet.
Diskussion: Här ska ett kritiskt resonemang kring resultaten föras. Det är speciellt viktigt att jämföra med andras resultat vad gäller likheter och olikheter. En rekommendation är att diskussionen avslutas med förslag till fortsatt arbete.
Slutsatser: Vad kom du egentligen fram till?
Referenser: De arbeten och den litteratur som används i rapporten ska listas med hänvisningar i texten.
Bilagor: Här placerar du resultat, tabeller etc. som skulle belasta resultatdelen för mycket.
All utskrift ansvarar du själv för. I begränsad omfattning finns möjlighet att använda de datorer som vi har vid institutionen. Rapporten trycks först efter framläggningen för att opponentens synpunkter ska kunna tillvaratagas. Tryckningen av 15 exemplar ombesörjes och bekostas av institutionen (1 till kursexpedition, 2 till biblioteket, 1 till handledaren, 1 till examinator, 1 till opponenten, 5 till dig). Om du vill ha fler exemplar får du själv ordna detta.

Förmåga att presentera - framläggning

Genom framläggningen ska du visa att du har förmåga att presentera ett projekt på ett klart sätt för en definierad målgrupp på en relativt kort tid. Formella krav framgår av studiehandboken.
Din presentation ska omfatta arbetets samtliga faser, dvs bakgrund, mål, teori, metodval, genomförande, resultat, diskussion, slutsatser och rekommendationer. Utmaningen för dig blir att inte göra framläggningen till en komprimering av examensarbetet (tiden räcker inte till detta). Istället bör du betona det viktigaste och i korthet beröra de övriga delarna.
Målgruppen är dina studentkollegor i årskurs 4 och tiden bör ligga på cirka 20 minuter. Du ska ha med dig en skriftlig sammanfattning på högst 2 sidor att dela ut till åhörarna. Vid framläggningen är examinator ordförande och efter din presentation tar opponenten vid och det hela avslutas med en fri diskussion.

Ytterligare detaljer (se även checklista):

 •  
 • Datum för framläggning ska vara klart minst 3 veckor innan framläggningen
 • Framläggning kan endast ske under terminstid och ska göras vid Linköpings universitet
 • Annonsering sker i VM, på internet och på anslagstavlorna utanför IFM's kursexpeditionerna
 • Annonsering ombesörjes av vår administrativa assistent (Kerstin Johansson)
 • I många fall håller du även ett seminarium vid företaget eller forskningsinstitutionen
 • Kritisk granskning - Opponering

  Genom opponering ska du visa din förmåga att kritiskt granska och leda en diskussion kring en i tal och skrift presenterad teknisk eller vetenskaplig rapport. Syftet är att du som opponent ska skapa en diskussion kring arbetet snarare än att endast kritisera det. En opponering ska därför syfta till att i en konstruktiv anda lyfta fram både förtjänster och brister.
  Formella krav framgår av studiehandboken. Nedan följer en kort handledning i opposition.

 • Du ansvarar själv för annonsering om att göra opposition.
 • Kräv manus från respondent minst 1 vecka före framläggning.
 • Du ska redogöra för examinator senast 3 dagar innan framläggning hur du tänker lägga upp opponeringen.
 • Vid oppositionen redogör du för åhörarna hur opponeringen är upplagd.
 • En lämplig längd för opponeringen är 30-45 minuter.

 • Opponering ska omfatta följande punkter:
  1. Det muntliga framförandet
  2. Arbetets (dvs ej rapportens) uppläggning:
   - Bakgrund, syfte, analys, metodval, slutsatser etc.
   - Möjliga alternativa upplägg - är den valda den bästa?
   - Är kopplingen mellan olika delar OK - t ex vad gäller slutsatser i relation till syfte?
   - Finns tillräcklig anknytning till teori, tidigare forskning etc?
  3. Detaljgranskning
  4. Formella synpunkter på rapporten:
   - språkbehandling
   - disposition
   - layout
  5. Källbehandling:
   - Saknas viktiga referenser?
   - Är referenser fullständigt angivna?
   - Är de använda på rätt sätt?
  6. Slutomdöme inkluderande det vetenskapliga eller tekniska värdet av arbetet.

  Det är viktigt att opponenten diskuterar både positiva och negativa sidor av arbetet. I båda fallen ska synpunkterna vara konstruktiva och
  en bra opponenten inbjuder till diskussion snarare än till att respondenten måste försvara sig. Tonvikten i diskussionen bör ligga på
  uppläggning och detaljgranskning (punkterna 2 och 3 ovan).

  Examinator bedömer opposition vad gäller innehåll och utförande och meddelar godkänt eller underkänt. Om opponenten blir underkänd
  måste ny opposition göras på annat examensarbete.

  Tekniska anvisningar och tips för rapporter

  Utöver de synpunkter du finner nedan kan du finna mer hjälp i ett kompendium med titeln "Tekniska rapporter och examensarbete" som säljs hos Linus&Linnea.
  Format och disposition: Utformning av rapporten när det gäller rubriker, fonter, etc väljer du själv. Vi har inga formella krav. Det viktigaste är att läsbarheten är hög och att det är lätt att hitta i rapporten. En logisk och väl genomtänkt uppdelning i kapitel och stycken är därför en nödvändighet. Placera mindre centrala delar i bilagor.
  Figurer och tabeller: En lämplig avvägning mellan figurer, tabeller och text ökar läsbarheten. Alla figurer och tabeller ska vara omnämnda i texten. Varje figur och tabell ska vara möjliga att förstå utan hänvisning till den löpande texten.
  Språk: Be gärna en av dina studentkollegor kontrollera rapporten. Man blir snabbt ordblind på det man själv skrivit. Utnyttja gärna men, lita inte på rattstävningsprogräm.
  Läsbarhet: Det ska tydligt framgå vad som är fakta och vad som är diskussion, vad som är dina åsikter och vad som är andras. Referenser ska alltid finnas. Undvik upprepning av resonemang.
  Omfattning: Rapporten ska vara så fyllig att hela arbetet ska kunna bedömas från rapporten. Detta är inte detsamma som att den är mångordig. Det är också viktigt att du motiverat alla val som gjorts när det gäller metod, uppläggning etc.
  Språkbehandling: En rapport blir aldrig färdig. Den kan alltid göras bättre. Om du är systematisk kan du dock eliminera en hel del irriterande detaljer. Exempel på kontroller du kan göra är:

 • Är alla begrepp förklarade första gången de uppträder?
 • Är alla förkortningar allmänt accepterade?
 • Är alla akronymer definierade första gången de uppträder?
 • Är förkortningar konsekvent använda (Procent, proc, % etc)
 • Är tempus rätt överallt?
 • Är meningsbyggnad riktig överallt?
 • Är meningarna av lagom längd? Använd hellre för korta än för långa.
 • Är titeln korrekt?
 • Är alla referenser omnämnda i texten?
 • Är innehållsförteckningen korrekt?

 • Responsible for this page: Anna Maria Uhlin
  Last updated: 07/27/07