Göm menyn

Välkommen till IFM

Institutionen för Fysik, Kemi och Biologi

Institutionen för fysik och mätteknik (IFM) bildades 1969. Tidigt under sjuttiotalet införlivades även ämnena biologi och kemi. Vid starten omfattade institutionen IFM ett trettiotal anställda och 3 professorer. Idag, femtio år senare, har institutionen 420 anställda, varav 45 professorer och ca 130 doktorander. Varje år disputerar ett 20-tal doktorander. Institutionen gästas dessutom årligen av ett sjuttiotal gästforskare. Verksamheten är organiserad i 5 vetenskapliga områden: Biologi, Kemi, Materialfysik, Teori och modellering samt Tillämpad fysik.

Den stora expansionen inom forskningen har varit möjlig tack vare generösa forskningsanslag från externa forskningsfinansiärer såsom Vetenskapsrådet VR, Strategiska Forskningsstiftelsen SSF, VINNOVA, Formas och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Till detta kommer också i ökande utsträckning forskningsanslag från EU:s ramprogram. Materialforskningsverksamheten har erhållit ett antal stora bidrag som strategiskt viktig och excellent miljö: VR Linnaeus Center LiLi-NFM, Vinnova Excellence center FunMat, SSFs strategiska forskningscenter MS2E och regeringens strategiska forskningsanslag för materialforskning AFM. Till institutionen hör även två multidisciplinära forskarskolor Forum Scientium och Agora Materiae samt ett antal större forskningsprojekt och centrumbildningar som CeNano, centrum för nanovetenskap och nanoteknologi, Biosensor and Bioelectronics Centre samt SIMARC, Swedish Interdisciplinary Magnetic Resonance Centre.

Även om forskningen dominerar verksamheten vid institutionen så är undervisningen inom grundutbildningen omfattande. Vi ger varje år över 200 kurser. Dessa kurser ges för studenter på civilingenjörsprogrammen, på de naturvetenskapliga programmen, på ingenjörprogrammen, på lärarutbildningsprogrammen och på basåret.


Informationsansvarig: Lise-Lotte Lönndahl Ragnar
Sidan uppdaterades senast: 2019-08-06