Hide menu

Examination

Examinationsformer

Tentamina, laborationer, inlämningsuppgifter, muntlig redovisning, seminarieuppgifter, projektarbete och VFU.

Tentamen

Du anmäler dig till ett tentamenstillfälle senast 10 dagar innan tentamen via Studentportalen. Varje tentamen ges tre gånger vid varje kurstillfälle, ett ordinarie tentamenstillfällen omedelbart efter kursen samt två tillfällen för omtentamen. Datum, klockslag och lokal för de olika tillfällena hittar du på webben. Alla delkurser har en av sina omtentor förlagd till augustiperioden. Du meddelas ditt tentamensresultat via e-mail senast två veckor efter tentamenstillfället.

Notera att för kurser som bara ges vartannat år så schemaläggs tentamenstillfällen bara de läsår som kursen ges.

Laborationer

Alla kurser innehåller laborationer och dessa är obligatoriska. I vissa kurser förekommer även labgenomgångar inför en laboration. Då gäller obligatorisk närvaro även för labgenomgångarna.

VFU

Den verksamhetsförlagda delen är (i förekommande fall) också obligatorisk, med närvaro på din VFU-skola (fältområdet) och redovisade och godkända uppgifter.

Betyg på hel kurs

Betygsskalan på hel kurs är U,G och VG. Alla kurser innehåller flera examinationsmoment och provkoder (se kursplan eller listan ovan för aktuella provkoder). Du måste ha minst G på samtliga ingående examinationsmoment för att bli godkänd på hela kursen. Om du uppfyller detta bestäms därefter frågan om G eller VG på hel kurs av de ingående provkoder som har betygsskalan U,G,VG. Om det finns flera provkoder som har betygsskalan U,G ,VG så sammanvägs de olika provkoderna enligt de vikter som anges i ovanstående lista med provkoder.


Responsible for this page: Magnus Boman
Last updated: 03/29/18