Hide menu

Ekosystemens reaktion på störningar

En populärvetenskaplig beskrivning av den forskning som bedrivs inom PACE-gruppen

Mänskligt orsakade störningar av ekosystem, t.ex klimatförändringar, förstörelse av arters livsmiljö, överexploatering och introduktioner av främmande arter, har ledit till att många arter idag är utrotningshotade och i framtiden förväntas stora förluster av den biologiska mångfalden. På grund av alla direkta och indirekta interaktioner mellan arter kan sådana störningar leda till oväntade och förödande konsekvenser. Är vissa ekosystem mer sårbara än andra? Är vissa arter särskilt viktiga för ekosystemens sammanhållning och stabilitet (s.k. nyckelarter)?

Med hjälp av modeller analyserar vi effekten av störningar på ekosystem. Modellerna ger oss möjligheten att från ett brett perspektiv undersöka effekten av mänskligt orsakade störningar, vilket vidare har viktiga implikationer för skötsel och ett långsiktigt hållbart nyttjande av våra naturresurser.


Responsible for this page: Alva Curtsdotter

Last updated: 02/18/11