Hide menu

Processbeskrivning för Teknisk Biologi

På denna sida beskrivs arbetsgången och den administrativa processen för dig läser Teknisk biologi och som gör examensarbete vid IFM. Sidan går igenom vilka olika moment som ingår och när de skall göras, den innehåller även länkar till regelverk och styrdokument för examensarbetet. 

Innan du påbörjar ditt examensarbete

 • För att få påbörja ett examensarbete måste du först lämna in en ansökan. Det gör du på TFK:s web-formulär "Anmälan till examensarbete". Du kommer sedan meddelas om du får påbörja examensarebetet eller inte.
 • Om du har besked att du får påbörja examensarebetet vid IFM enligt ovan måste du lämna även in en anmälan till IFM vilket görs på  blanketten "Examensarbete vid IFM". Blanketten ska alltid lämnas in, även om arbetet ska utföras externt. Uppgifter om  namn och adress på företag/arbetsplats där examensarbetet utförs är obligatoriska och nödvändiga för att försäkringar ska gälla. Blanketten ska skrivas under av din examinator och lämnas till Lena Wide, rum G216 i Fysikhuset.
 • Exemensarbetet styrs av ett regelverket för examensarbete, se sid 10-18 i denna pdf kursplan mm (finns även i Studieinfo under fliken Generella bestämmelser Examensarbete (TQxx33).) Det är viktigt att du läser igenom hela regelverket  innan du börjar eftersom det beskriver alla delar som ingår i ett examensarbete, olika roller, och ger även viss vägledning om utförandet.
 • Du läser på Teknisk Biologi ska vara registrerad på kurskoderna TQTB33 (examensarbete) och TEXJOB (opponering/auskultationer). Av kursplanen sid 3-4 framgår även vilka Lärandemål ditt examensarbete måste uppfylla för att till slut kunna bli godkänt.

Under arbetet

 • Under de första veckorna av examensarbetet ska du göra en planeringsrapport. Regelverket (sid 10-18 i denna pdf kursplan mm)beskriver vad planeringsrapporten ska innehålla . Examinator måste godkänna planeringsrapporten innan du får fortsätta med examensarbetet.
 • Ungefär halvvägs in i examensarbetet ska du vid en halvtidskontroll redovisa för examinator hur arbetet fortskrider relativt planeringsrapporten. Vid kontrollen skall examinator godkänna eller underkänna arbetet fram till halvtid. Vid underkänd halvtidskontroll måste en ny planeringsrapport tas fram och en ny halvtidskontroll genomföras. Se regelverket om halvtidskontroll.
 • Vid rapportskrivandet bör programnämndens Rapportinstruktion med Checklista följas (finns både på svenska och engelska). För att rapporten ska kunna skrivas i enlighet med dessa instruktioner behöver de beaktas även vid planeringen och genomförandet av projektet.
   
 • Du ska även genomföra 3 auskulationer, dvs. närvara, vid framläggning av andra examensarbeten. Se regelverket om auskultationer och framläggning.

Före framläggning

 • Den muntliga framläggningen kan ske först då examinator anser att ditt arbetet är färdigt för framläggning.
   
 • Innan du kan lägga fram måste du även ha genomfört 3 auskulationer.
   
 • Vidtala en opponent och samordna en tid för framläggning med handledare och examinator.
   
 • Be din examinator boka sal för framläggning.
   
 • Skicka följande uppgifter med e-post till utbildningsadministratör Lena Wide lena.wide@liu.se :
  • ditt namn och titel på ditt examensarbete
  • tid och plats för framläggning samt examinator.

   Utbildningsadministratören annonserar då ditt examensarbete bland kommande Framläggningar och tillhandahåller även:
    
  • ett nummer till ditt examensarbete. 

Efter framläggning

 • Efter framläggning meddelar examinator vilka eventuella slutjusteringar som måste göras i rapporten för att den ska kunna bli godkänd. När dessa ändringar är utförda skall  en slutversion av rapporten, färdigt för publicering, inlämnas till examinator senast 10 arbetsdagar efter framläggningen. (Examinator kan vid behov medge ytterligare tid för revideringar.)
 • Ett reflektionsdokument över genomfört arbete skall lämnas till examinator senast 10 arbetsdagar efter framläggingen. På denna länk finns en Instruktion för att skriva reflektionsdokument.
 • När eventuella nödvändiga justeringar är utförda och examinator har godkänt en slutversion av rapporten kan den publiceras. Information om hur du publicerar elektroniskt finns på följande länk: http://www.ep.liu.se/exjobb/index.sv.html
   
 • För att vi ska kunna publiceras ditt examensarbete elekroniskt måste du fylla i blanketten Överenskommelse om elektronisk publicering av uppsats/examensarbete och skriva under den. Den ska sedan lämnas/skicaks i original till utbildningsadministratör Lena Wide, rum G216 i Fysikhuset. Du godkänner då att ditt examensarbete får publiceras elektroniskt.
   
 • När examinator har godkänt rapporten, godkänt reflektionsdokumentet, och du har genomfört tre askultationer och fullgjort en godkänd opponering på ett annat examensarbete kan examensarbetet TQTB33 rapporteras som godkänd kurs och poängen kan tillgodoräknas i examen.
 • Den studerande förväntas kunna prestera ett godkänt examensarbete inom givna tidsramar. Om ett examensarbete inte blivit godkänt inom den tid som examinator i förväg bestämt, kan examinator medge ytterligare en begränsad tid för komplettering . Se regelverket om komplettering (sid 10-18 i denna pdf kursplan mm).


Responsible for this page: Magnus Boman
Last updated: 09/28/18