Hide menu

TFYA93 Mekanik - Laborationer

Viktiga information och deadlines

  •  Anmälan till laboration senast 6/11 2018 (länk till anmälan)
  •  Max tre vändor med rapporten. Första vändan en vecka  efter  labbtillfället. 

Föreredelse inför labb

Detaljerad information:

Den laborativa delen av Mekanik-kursen omfattar 2h föreläsningar om experimentell problemlösning och 4 laborationstillfällen om vardera 4h. Du kommer att tillsammans med en labbkamrat genomföra två olika laborationer, av en speciell typ som vi kallar experimentell problemlösning. (De kallas även R-laborationer efter en engelsk fysiklektor vid namn Michael Richards, som utvecklade denna typ av laboration under 1970-talet.) Du kommer att ställas inför ett problem, som kan lösas genom samverkan mellan teoretiska resonemang och experiment. Poängen med R-laborationer är att man får tänka själv. Till detta behövs gott om tid. Därför låter vi varje sådan laboration sträcka sig över två laborationstillfällen.

Syftet med R-laborationerna är att belysa vad som är väsentligt för att skapa god fysik: fantasi för att framkasta hypoteser, experimentell teknik för att testa, förmåga att finna ett språk (finna begrepp) som ger en enkel beskrivning. Stor vikt läggs vid förmågan att skriftligt redovisa sina resultat och att kritiskt bedöma det egna arbetets giltighet. Därför kommer ni att skriva en rapport över en av R-laborationerna som kommer att granskas innehållsmässigt.

Examination
På laborationsdelen kommer vi inte att ha någon tentamen: endast betyget godkänd eller icke godkänd utdelas. För att bli godkänd krävs aktivt deltagande vid vart och ett av de 4 laborationstillfällena samt godkänd rapport.

Råd och anvisningar inför laborationskursen

1. Till laborationsdelen måste du anmäla dig separat via länken här. Anmälan till laboration kan göras till och med den 6/11 2018.

2. Som förberedelse inför första lab-tillfället ska du ha läst kompendiet 'Experimentell problemlösning' och tillgodogjort dig det material som gås igenom där och på föreläsningen om experimentell problemlösning. Ta även med dig kompendiet 'Experimentell problemlösning' till laborationen.

Däremot ska du inte förbereda de enskilda laborationer du kommer att utföra, eftersom en del av idén med R-laborationerna är, att man inte i förväg vet vilket problem man kommer att ställas inför.

3. Kom i tid till labben! Varje laboration börjar exakt 17.15 med en genomgång av assistenten. Kommer du försent till denna blir det svårt att genomföra laborationen på ett meningsfullt sätt.

4. Vid varje laborationstillfälle ska du vara försedd med räknedosa; övrig utrustning finns i labbet. Vid första tillfället får du en närvaroblankett (ska förses med namn och personnummer), som du ska ta med vid alla kommande lab-tillfällen.

Du ska föra fortlöpande anteckningar vid den experimentella problemlösningen, på ett sådant sätt att assistenten (och du själv!) kan förstå vad du gjort. Alla i en grupp ska göra anteckningar.

Tag gärna med er en mobiltelefon och dator eftersom vi vill om möjligt att ni använder telefonens magnetsensor och appen phyphox som mätutrustning. Prova gärna appen (http://phyphox.org) och bekanta er lite med den före labben. Om mobilen inte har någon magnetsensor så får ni använda er av den utrustning som finns på plats.

5. Efter varje avslutad R-laboration (dvs. efter laborationstillfälle 2 och 4) ska du se till att assistenten bekräftar att arbetet genomförts på ett godkänt sätt genom att sätta sin signatur på närvaroblanketten.

6. Rapporten ska skrivas parvis och på svenska; assistenten meddelar vid avslutningen av varje R-laboration vilka som ska skriva rapport, och diskuterar uppläggningen och inlämningsrutiner med dessa. Rapporten ska i huvudsak följa de riktlinjer som ges i kompendiet 'Rapportskrivning: En lathund för studenter' . En exempelrapport finns här. Försättsblad till er rapport kan ni ladda ner här [försättsblad till labbrapport]. Rapporten skickas i pdf format till labbhandledaren 1 vecka efter labb-tillfället. Assistenten granskar rapporten och skickar tillbaka rapporten tillsammans med ett kommentarsblad med kommentarer om vad som ska förbättras för att rapporten ska bli godkänd. Max tre vändor! Om den inte har blivit godkänd då betraktas den som underkänd, och du måste göra en ny laboration vid ett senare tillfälle och skriva rapport på denna.

7. Karta till labblokaler hittar ni här


Responsible for this page: Magnus Johansson
Last updated: 11/05/18