Hide menu

TFYY68 Mekanik - Tentor

Tentamen består av 6 problem av teoretisk och praktisk natur. Varje helt korrekt löst uppgift ger 4 poäng. För godkänt fordras ca 10 poäng. Godkända frivilliga inlämningsuppgifter kan ge upp till 3 bonuspoäng vid tentamen, dvs 7 tentamenspoäng för godkänt. Tillåtna hjälpmedel: Physics Handbook (utan egna anteckningar), avprogrammerad räknedosa och ordlista Alonso-Finn från hemsidan. Formelsamlingen Tefyma är också tillåten.

Kommande tentor:

Datum Tid Plats
2018-04-06 14:00-19:00  
2018-08-23 8:00-13:00  
     
     
     

Angående miniräknare på tentamen (IFM:s policy).
Miniräknare har sedan lång tid tillbaka varit ett tillåtet hjälpmedel vid tentamen i t ex grundläggande fysikkurser. Räknarna har dock med åren blivit så avancerade att det nu är dags att försöka dra gränsen för vad som är tillåtet att utnyttja vid tentamen.
Det enklaste sättet att göra denna gränsdragning vore naturligtvis att specificera gränser för minneskapacitet, symbolhanteringsfunktioner, infrarödkommunikation, grafisk presentation m m och förbjuda alla räknare med högre kapacitet.
Diskussioner med enskilda teknologer har dock gjort mig medveten om att användningen av en avancerad räknedosa för många studenter är en väsentlig del av deras studieteknik. Och givetvis är förmågan att använda avancerade hjälpmedel en del i civilingenjörens kompetens. Därför känns det fel, i varje fall i nuläget, att rycka undan det stöd som en avancerad räknare utgör.
I stället för att förbjuda vissa räknare väljer jag därför att ge nedanstående förtydliganden om vad räknedosan inte får användas till.
Följande gäller:
Räknedosans minne får inte utnyttjas för att ta fram fysikuppgifter, varken fysikaliska formler, text eller lösta fysikaliska problem. (Däremot är Physics Handbook ett hjälpmedel som inte bara får tas med på tentan utan det förutsätts att alla har den med.)
Räknaren får vid skrivningstillfället inte ha någon annan kommunikation med omvärlden (bänkkamrater t ex) än den som består i att man trycker på knapparna.
Manipulering av algebraiska uttryck måste, vid redovisningen av ett fysikaliskt problem, redovisas med så många mellanled att lösningsgången kan följas med enbart huvudräkning. Det är alltså inte tillåtet att, med hjälp av symbolhanteringsfunktioner, hoppa över alla mellanled.
Om en fysikalisk uppgift kräver funktionsundersökning, t ex att hitta ett lokalt extremvärde, krävs undersökning av derivata och dylikt. Inte heller här är det alltså tillåtet att hänvisa till räknarens grafiska presentation.
(Lars Alfred Engström, IFM, 4 mars 99)

 

Angående Physics Handbook på tentamen (IFM:s policy).
Följande gäller: Inga som helst egna anteckningar får göras i boken. Exempelvis får inte de blanka sidorna i slutet på Physics Handbook ('Addenda') användas till att skriva in egna formler. Däremot är det tillåtet att markera viktiga formler med överstrykningspenna eller understrykningar (men inga bokstäver, siffror, andra tecken, symboler eller figurer) och att markera relevanta avsnitt/sidor med gem, blanka flikar eller vikta hörn. eller vikta hörn.


Responsible for this page: Carl Hemmingsson
Last updated: 02/15/18