Hide menu

Examination

Godkännande av UPG1 (Individuellt)

För att bli godkänd på UPG1 ska varje student närvara vid alla föreläsningarna. Sjukdom eller annan giltig frånvaro får maximalt uppgå till 25% av denna tid. Det rekommenderas starkt att delta på alla tillfällen. För att bli godkänd på UPG1 ska varje student dessutom närvara vid slutleverans samt vid projektkonferensen. Närvarolistor cirkuleras vid alla tillfällen med obligatorisk närvaro.

Godkännande av UPG2 (Individuellt och gruppvis)

För att individuellt bli godkänd på UPG2 ska sjukdom eller annan giltig frånvaro maximalt uppgå till 25% av arbetstiden.
 
Närvaro under projektarbetet skall följa aktivitets- och tidplanen. Handledaren ansvarar för att detta kontrolleras. Projektgruppen ska bli godkända vid beslutspunkter (BP) enligt kraven i kravspecifikationen:
 
Beslutspunkt 2. Beställaren godkänner projektplanen.
 
Beslutspunkt 3 och 4. Beställaren (alt.handledaren) godkänner delleveranserna.
 
Beslutspunkt 5. Beställaren godkänner slutleveransen (muntlig presentation samt skriftligdokumentation).
 
Beställaren tar här även del av kommunikationslärarens språkliga bedömning av de dokumenterade projektresultaten (den tekniska dokumentationen). Projektgruppen ska lämna in dokument till beställaren enligt Avsnitt 6.1 innan slutleveransen. En efterstudie ska dessutom lämnas till kursansvarig innan projektkonferensen. Om resultaten inte uppfyller kraven i  kravspecifikationen kommer beställaren att begära att kompletteringar ska göras. Komplett eringar baserade på den språkliga bedömningen kan vara aktuella. Senast i samband med projektkonferensen ska projektgruppen få besked om slutleveransen (främst den tekniska dokumentationen) är godkänd eller om kompletteringar krävs. Dessa kompletteringar ska vara gjorda senast det datum som är angivet i undervisningsplanen. När projektet är godkänt skickar beställaren ett utlåtande till kursansvarig. I utlåtandet meddelas också om någon av projekt medlemmarna inte är godkänd


Responsible for this page: Urban Forsberg
Last updated: 09/11/17