Hide menu

Kursplan (TFYA86)

Syftet med kursen är att studenten får en grundläggande orientering i elektromagnetism och dess tillämpningar, samt en introduktion till kvantmekaniska fenomen och optik, anpassad främst för D-programmet. Efter avslutad kurs ska studenten

  • kunna lösa enklare problem inom elektromagnetismen analytiskt: elektrostatik, magnetostatik, induktion och elektromagnetiska vågor.

  • kunna lösa och visualisera mer komplicerade problem inom elektromagnetismen med numeriska metoder med hjälp av datorprogram.

  • ha en grundläggande förståelse för kvantmekaniska fenomen, att kunna lösa problem med interferens och diffraktion i spalter och gitter.

Förkunskaper:
En- och flervariabelanalys, linjär algebra samt mekanik.

Organisation:
Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Kursinnehåll:
1. Elektrostatik: Coulombs lag, elektrisk fältstyrka, potential, Gauss lag, kapacitans, elektrisk dipol, polarisation, dielektriska material.

2. Likström: strömtäthet, mobilitet, drifthastighet, resistans.

3. Magnetostatik: magnetisk flödestäthet, Biot-Savarts lag, Amperes cirkulationssats, magnetisk dipol, magnetisering, magnetiska material.

4. Kvantmekanik: från atomer till fasta material.

5. Tidsvarierande elektromagnetiska fält: induktion, elektromotorisk spänning, Faradays lag, induktans, vågutbredning, vågbrytning, interferens och diffraktion.

6. Exempel på tillämpningar kommer att ges under kursen gång.


Responsible for this page: Jens Jensen
Last updated: 03/17/17