Hide menu

Examination

Examinationsmoment

TEN2   En skriftlig tentamen (U,3,4,5)    3,5 hp

LAB1   En laboration (U,G)    0,5 hp

Examinationskrav på tentamen

Tentamen består av 6 uppgifter som vardera maximalt ger 4 poäng. Totalt kan maximalt 24 poäng erhållas och 10 poäng krävs för godkänd tentamen. Följande betygsskala gäller preliminärt:
 

  • Betyg 3: 10-14 poäng
  • Betyg 4: 15-19 poäng
  • Betyg 5: 20-24 poäng

Tillåtna hjälpmedel på tentamen

Physics Handbook (P.H.) och räknedosa är tillåtna hjälpmedel vid tentamenstillfället. Användande av annan elektronisk utrustning än räknedosa är absolut förbjuden.

Angående Physics Handbook på tentamen:
Inga som helst egna anteckningar får göras i Physics Handbook. Exempelvis får inte de blanka sidorna i slutet ('Addenda') användas till att skriva in egna formler. Däremot är det tillåtet att markera viktiga formler med överstrykningspenna eller understrykningar (men inga bokstäver, siffror, andra tecken, symboler eller figurer) och att markera relevanta avsnitt/sidor med gem, blanka flikar eller vikta hörn. Det är också tillåtet att fästa skrivbara flikar på utvalda sidor om flikarna sedan kan plockas bort till nästa kurs. På dessa flikar kan man skriva max. 2 ord/tecken (på svenska eller engelska) som redan finns med på den aktuella sidan i boken. Inget annat får skrivas/ritas på flikarna.

Angående användande av räknedosa på tentamen:
Räknedosans minne får inte utnyttjas för att ta fram fysikuppgifter, varken fysikaliska formler, text eller lösta fysikaliska problem. Däremot är det tillåtet att ha värden på konstanter lagrade.  Räknaren får vid skrivningstillfället inte ha någon kommunikation med omvärlden (bänkkamrater t ex). Manipulering av algebraiska uttryck måste, vid redovisningen av ett fysikaliskt problem, redovisas med så många mellanled att lösningsgången kan följas med enbart huvudräkning. Det är alltså inte tillåtet att, med hjälp av symbolhanteringsfunktioner, hoppa över alla mellanled. Om en fysikalisk uppgift kräver funktionsundersökning, t ex att hitta ett lokalt extremvärde, krävs undersökning av derivata och dylikt. Inte heller här är det alltså tillåtet att hänvisa till räknarens grafiska presentation.

Tentamensdatum

2018-03-17    8-12   (Anmälningsperiod: 2018-02-15 - 2018-03-07)

2018-06-05     8-12    (Anmälningsperiod: 2018-05-06 - 2018-05-26)

2018-08-31     8-12     (Anmälningsperiod: 2018-08-01 - 2018-08-21)

Tentor och lösningar

Efter varje tentamenstillfälle kommer tentamen och lösningsförslag att läggas in här. Här nedan finns även några gamla tentor inkl. lösningsförslag.

Tenta-180831

Tenta-180605

Tenta-180317

Tenta-170825

Tenta-170607

Tenta-170318

Tenta-160826

Tenta-160609

Tenta-160321

Tenta-150828

Tenta-150610

Tenta-150319


Responsible for this page: Mats Eriksson
Last updated: 08/31/18