Hide menu

Laborationer

Delen Experimentell problemlösning av kursen omfattar 2h föreläsningar och 4 laborationstillfällen om vardera 4h. Du kommer att genomföra två olika laborationer, av en speciell typ som vi kallar experimentell problemlösning. (De kallas även R-laborationer efter en engelsk fysiklektor vid namn Michael Richards, som utvecklade denna typ av laboration under 1970-talet.) Du kommer att ställas inför ett problem, som kan lösas genom samverkan mellan teoretiska resonemang och experiment. Poängen med R-laborationer är att man får tänka själv. Till detta behövs gott om tid. Därför låter vi varje sådan laboration sträcka sig över två laborationstillfällen.

Syftet med R-laborationerna är att belysa vad som är väsentligt för att skapa god fysik: fantasi för att framkasta hypoteser, experimentell teknik för att testa, förmåga att finna ett språk (finna begrepp) som ger en enkel beskrivning. Stor vikt läggs vid förmågan att skriftligt redovisa sina resultat och att kritiskt bedöma det egna arbetets giltighet. Därför kommer var och en av er att skriva en utförlig rapport över en av R-laborationerna. Här finns karta till lablokalerna.

Examination
På laborationsdelen kommer vi inte att ha någon tentamen: endast betyget godkänd eller icke godkänd utdelas. För att bli godkänd krävs aktivt deltagande vid vart och ett av de 4 laborationstillfällena samt godkänd rapport.
 

Råd och anvisningar inför laborationskursen

1. Till laborationsdelen måste du anmäla dig separat med "webreg". Annmäl dig så fort som möjligt efter kursstart (första möjliga labtillfället är redan 25/1). Senaste anmälningsdag i webreg är 24/1!

ANMÄLNINGSFÖRFARANDE:

Gå till https://webreg.ifm.liu.se/ Logga in med din LiU-ID och password (loginmomentet kan ta lite tid). Kursen TFYA72 skall då komma upp. Överst på Signup-sidan ser man 15 grupper (1A, 1B etc) som vardera tar 10 personer, samt hur många platser som finns kvar i respektive grupp. De aktuella datumen ser ni i info-kolumnen. Längre ned på sidan ser ni fälten där man anmäler sig till en viss grupp genom att fylla i sitt LiU-ID varefter man klickar på "Signup"-knappen. Observera att när ni klickat "Signup" kan ni ej själva ändra bokningen, så tänk till en gång extra om tiderna passar! Då försvinner de övriga alternativen, och man ser att den finns en plats mindre i listan överst på sidan. Om ni är två som vill labba ihop ser ni till att ni anmäler er i samma grupp och håller själv reda på detta. Har ni ingen labkompis paras ni ihop vid första labben (man labbar i 2-grupp). Sista anmälningsdag är 24/1. Skulle du av någon anledning inte kunna anmäla dig i tid eller måste ändra datum kontaktar du Johan Jönsson på johan.jonsson@liu.se som är huvudassistent och anger namn och LiU-ID på både dig själv och ev. labbkompis så lägger han in det manuellt.

2. Som förberedelse inför första lab-tillfället ska du ha läst kompendiet 'Experimentell problemlösning' och tillgodogjort dig det material som gås igenom där och på föreläsning 2. Däremot ska du inte förbereda de enskilda laborationer du kommer att utföra, eftersom en del av idén med R-laborationerna är, att man inte i förväg vet vilket problem man kommer att ställas inför.

3. Kom i tid till labben! Varje laboration börjar exakt 17.15 (eller 13.15) med en genomgång av assistenten. Kommer du försent till denna blir det svårt att genomföra laborationen på ett meningsfullt sätt. Den som är mer än 15 min försenad skickas hem och får göra om labben senare!

4. Vid varje laborationstillfälle ska du vara försedd med dator/miniräknare, linjal, och anteckningsblock; övrig utrustning finns i labbet. Vid laborationen ska du föra fortlöpande anteckningar. Alla anteckningar ska göras i samma block, på ett sådant sätt att assistenten (och du själv!) kan förstå vad du gjort. Alla i en grupp ska göra anteckningar.

5. Efter varje labtillfälle ska du se till att assistenten bekräftar närvaron genom att sätta sin signatur ditt kompendie. Spara detta kompendie till det att du ser att du har fått laborationen godkänd i Ladok.

6. Rapporten ska skrivas individuellt; assistenten meddelar vid avslutningen av varje R-laboration vilka som ska skriva rapport, och diskuterar uppläggningen och inlämningsrutiner med dessa. Rapporten skall lämnas in elektroniskt som pdf-fil. Rapporten ska följa de riktlinjer som ges i det på föreläsningen  utdelade dokumentet  Riktlinjer för rapportskrivning. (En mer omfattande genomgång av rapportskrivning finns i kompendiet  'Lathund för rapportskrivning'.) Använd också det här försättsbladet som mall. Första versionen av rapporten mailas till assistenten senast 1 vecka efter lab-tillfället. Efter ytterligare max. 1 vecka returnerar assistenten rapporten med kommentarer om vad som ska förbättras för att rapporten ska bli godkänd. Om det är layouten snarare än faktainnehållet som brister får ni den åter med en uppmaning att följa instruktionen i ovan nämnda utddelade blad.  Detta förfarande upprepas till dess att rapporten är tillräckligt bra för att bli godkänd. Max tre vändor, dvs rapporten måste vara godkänd inom 6 veckor! Är rapporten inte godkänd efter denna period är inte heller labben godkänd och måste göras om vid ett senare tillfälle varvid rapporten får skrivas om.

 


Responsible for this page: Emma Björk
Last updated: 02/13/16