Hide menu

Examination

Examinationsmoment

TFYA67:

 • TEN1   En skriftlig tentamen (U,3,4,5), 5 hp
 • LAB1   Laborationer (U,G), 1 hp
 • KTR1   Frivilligt kursmoment (teoriduggor), 0 hp

93FY41/47:

 • STN3 Skriftlig tentamen/salstentamen Modern fysik (U,G,VG), 5 hp
 • SRE2 Skriftlig redovisning: Modern fysik (U,G), 1 hp
 • LAB1 Laborationer: Atom- och kärnfysik (U,G), 1.5 hp

Även 93FY41/47 har möjlighet att göra teoriduggorna. SRE2 examineras via två inlämningsuppgifter som introduceras vid seminarier, se rubriken "Seminarier" i menyn.

 

Examinationskrav på tentamen

Tentamen består av 7 uppgifter som vardera maximalt ger 4 poäng. Totalt kan maximalt 28 poäng erhållas och 11 poäng krävs för godkänd tentamen. Följande betygsskala gäller preliminärt:
 

TFYA67:

 • Betyg 3: 11-16 poäng
 • Betyg 4: 17-22 poäng
 • Betyg 5: 23-28 poäng

93FY41/47:

 • Betyg G: 11-19 poäng
 • Betyg VG: 20-28 poäng

 

Teoriduggor

Det finns möjlighet att göra 5 st. frivilliga teoriduggor under kursens gång:

 • Varje dugga består av 6 flervalsfrågor.
 • Via teoriduggorna kan man skaffa sig poäng på sista uppgiften (teoriuppgift, 4p) på tentan (både på januaritentan och de två omtentorna under 2018):
  • Minst 4 av 6 rätta svar på minst 4 av de 5 duggorna ELLER ett totalresultat på minst 21 rätta svar på samtliga duggor => 4p på sista uppgiften på tentan. (Du slipper alltså göra den tentauppgiften.)
  • Ett totalresultat på minst 19 rätta svar på samtliga duggor => 3p på sista uppgiften på tentan. (Du kan maximalt få 4p på den tentauppgiften, men du har alltså 3p redan från start.)
  • Ett totalresultat på minst 17 rätta svar på samtliga duggor => 2p på sista uppgiften på tentan.
  • Ett totalresultat på minst 15 rätta svar på samtliga duggor => 1p på sista uppgiften på tentan.
 • Duggor görs på Fö 4 (Fö 1-3), Fö 6 (Fö 4-5), Fö 8 (Fö 6-7), Fö 11 (Fö 8-10) och Fö 14 (Fö 11-13). Dessutom erbjuds ett extratillfälle på den sista lektionen, se separat inbjudan via e-mail med info om anmälan till extratillfället.
 • Duggan görs under de första 10 min av föreläsningen.
 • Medtag LiU-kort

Resultat från dugga 1-5 (inkl. extratillfället)

Tentamen - Tillåtna hjälpmedel

Physics Handbook (P.H.) och räknedosa är tillåtna hjälpmedel vid tentamenstillfället.

Inga som helst egna anteckningar får göras i Physics Handbook. Exempelvis får inte de blanka sidorna i slutet ('Addenda') användas till att skriva in egna formler. Däremot är det tillåtet att markera viktiga formler med överstrykningspenna eller understrykningar (men inga bokstäver, siffror, andra tecken, symboler eller figurer) och att markera relevanta avsnitt/sidor med gem, blanka flikar eller vikta hörn. Det är också tillåtet att fästa flikar på utvalda sidor om flikarna sedan kan plockas bort till nästa kurs. På dessa flikar kan man skriva max. 2 ord/tecken (på svenska eller engelska) som redan finns med på den aktuella sidan i boken. Inget annat får skrivas/ritas på flikarna.

Räknedosans minne får inte utnyttjas för att ta fram fysikuppgifter, varken fysikaliska formler, text eller lösta fysikaliska problem. Däremot är det tillåtet att ha värden på konstanter lagrade. Räknaren får vid skrivningstillfället inte ha någon kommunikation med omvärlden (bänkkamrater t ex). Manipulering av algebraiska uttryck måste, vid redovisningen av ett fysikaliskt problem, redovisas med så många mellanled att lösningsgången kan följas med enbart huvudräkning. Det är alltså inte tillåtet att, med hjälp av symbolhanteringsfunktioner, hoppa över alla mellanled. Om en fysikalisk uppgift kräver funktionsundersökning, t ex att hitta ett lokalt extremvärde, krävs undersökning av derivata och dylikt. Inte heller här är det alltså tillåtet att hänvisa till räknarens grafiska presentation.

Tentamensdatum

2018-01-09     14-18     (Anmälningsperiod: 2017-12-10 - 2017-12-30)

2018-04-06     8 - 12     (Anmälningsperiod: 2018-03-07 - 2018-03-27)

2018-08-31     8 - 12     (Anmälningsperiod: 2018-08-01 - 2018-08-21)

Tentor och lösningar

Här nedan finns några gamla tentor att öva på. Efter varje tentamenstillfälle kommer även tentamen och lösningar för dessa att läggas in här.

Tenta-180831

Tenta-180406

Tenta-180109

Tenta-170825

Tenta-170421

Tenta-170113

Tenta-160826

Tenta-160401

Tenta-160115

Tenta-150828

Tenta-150410

Tenta-150116

 


Responsible for this page: Mats Eriksson
Last updated: 08/31/18