Hide menu

Kursplan

Kursens mål är att ge studenten en fördjupning inom ämnet djurens beteende. Vid kursens slut ska den studerande kunna:

  • Utförligt förklara grundläggande etologiska begrepp.
  • Beskriva och förstå djurens beteende vid migrering och navigering, reproduktion, födosök och antipredationsbeteende.
  • Redogöra för hur kommunikation inom arter fungerar.
  • Förklara och reflektera över sambandet mellan genetik och beteende hos djur.
  • Beskriva olika typer av hormonsystem och biologiska klockor och bedöma deras påverkan på beteendet.
  • Utföra enklare praktisk etologisk observationsstudie.


Responsible for this page:
Last updated: 12/14/15