Hide menu

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig tentamen, en kontrollskrivning samt laborationerna.

Kursens innehåll ges av kursplanen.   

Kontrollskrivning

Kontrollskrivningen kommer att ske i slutet av den första läsperioden (ht1). Kontrollskrivningen ger maximalt 6 p som kan tillgodoräknas som Del A på den skriftliga tentamen (under det läsår som resultatet uppnåddes). 

Skrivningstiden för kontrollskrivningen är 2 timmar. Tillåtna hjälpmedel är räknedosa och godkänd formelsamling (Formler & tabeller i fysik, matematik och kemi, Konvergenta).

Anmälan till konstrollskrivningen sker genom Studentportalen. Anmälan kan ske tidigast en månad innan och senast 10 dagar innan kontrollskrivningen.

Kontrollskrivningen är ej obligatorisk, men rekommenderas starkt då ett bra resultat gör det enklare att klara tentamen.

Skriftlig tentamen

Den obligatoriska skriftliga tentamen som ges i slutet av kursen (ht2) kommer att bestå av två delar, Del A och Del B, med ett antal uppgifter vilka totalt ger maximalt 24 poäng. Del A ger maximalt 6 poäng och Del B ger maximalt 18 poäng. Poängen från Del A och Del B summeras till en totalsumma och den preliminära betygsskalan är:

Betyg 3: 10-14 poäng  
Betyg 4: 15-19 poäng  
Betyg 5: 20-24 poäng 

Skrivningstiden för tentamen är 4 timmar. Tillåtna hjälpmedel är räknedosa och godkänd formelsamling (Formler & tabeller i fysik, matematik och kemi, Konvergenta).

Del A kommer endast att behandla det material och de avsnitt i boken som behandlades under den första läsperioden (ht1). Resultatet från kontrollskrivningen kan tillgodoräknas som resultat på tentamens Del A. Vid summeringen av tentamens totalsumma räknas antingen resultatet från tentamens Del A eller resultatet från kontrollskrivningen beroende på vilket som är högst.

Anmälan till tentamen sker genom Studentportalen. Anmälan kan ske tidigast en månad innan och senast 10 dagar innan tentamen.

Laborationer

Kursen innehåller fyra obligatoriska laborationer som tillsammans utgör ett separat examinationsmoment. För att få godkänt på kursen så måste laborationerna vara godkända.

Tillåtna hjälpmedel vid tentamen och kontrollskrivning

Tillåtna hjälpmedel är räknedosa samt formelsamling.  


Godkänd formelsamling är Formler & tabeller i fysik, matematik och kemi, Konvergenta. Formelsamlingen får ej innehålla egna anteckningar, däremot är markeringar såsom understrykningar, färgmarkeringar, gem etc. tillåtna.  


Räknedosan får ej användas för att lagra text, formler, lösta exempel eller liknande. Räknedosan får ej kommunicera med andra personer eller något nätverk. Redovisning av lösningar med mellanled och eventuella figurer skall göras i handskrift (handritning) så att lösningarna är lätta att följa. Man får således inte referera till algebraiska förenklingar eller grafer gjorda av räknedosa.

Exempel på tentamen och kontrollskrivning

På kursens Lisamsida hittar du exempel på tidigare kontrollskrivningar och tentamen med lösningsförslag. 


Responsible for this page: Lina Rogström
Last updated: 09/01/16