Hide menu

Kursplan

Kursmål

Efter genomgången kurs ska studenten självständigt kunna:

  • beskriva olika typer av material som används för medicinska applikationer samt kunna redogöra   för vilka egenskaper dessa material har som gör dem lämpliga för ändamålet, från nano- till micro- och makronivå.
  • ge exempel på vanligt förekommande material för medicinsk teknik.
  • redogöra för hur celler/vävnad interagerar med och påverkas av främmande material.
  • beskriva hur nanoprober kan anvädas för medicinska applikationer.
  • redogöra för och kunna tillämpa några metoder som kan användas för att karaktärisera           medicinska material samt deras interaktioner med celler/vävnad.
  • känna till och kunna beskriva vanligt använda strategier för konjugering av biomolekyler till   material samt vilka kemiska interaktioner som styr dessa. Utvalda biokemiska begrepp med bäring på biomaterial och biosensorer

Kursinnehåll: Exempel på olika typer av material som används för medicinska applikationer, krav på ett medicinskt material, ytmodifiering av medicinska material, metoder för att studera material för medicinska applikationer, biokompatibilitet, interaktion mellan celler/vävnad och material, proteinadsorption, koagulation och komplement aktivering, wound healing, inflammation, tissue engineering. Nanoprober som verktyg inom medicin, imaging, målstyrd läkemedelsdistribution med hjälp av nanopartiklar och biomaterialinducerad farmakologisk modulering av cell/vävnadssvar.

I kursen ingår även grundläggande kemi (inkluderar utvalda delar inom konjugeringskemi, biokemi, interaktionskemi, nanokemi) vilken ligger till grund för resterande delmoment i kursen och för ”Introduktion till biosensorteknik”.


Responsible for this page: Zhangjun Hu
Last updated: 12/10/13