Hide menu

Examination

För godkänt på kursen krävs:

  • Minst betyg 3 på skriftlig tentamen som består av två delar med problem/teorifrågor inom Vågrörelselära repektive Elektromagnetism. En minsta angiven poäng på varje del krävs också.
     
  • Närvaro vid samtliga laborationstillfällen.
     
  • Godkänd rapport på en R-lab.

Som tentahjälpmedel får användas miniräknare (se nedan) och det på föreläsning utdelade formelbladet som ni skall ha med er. KOLLA NOGA att ni inte gjort några egna anteckningar på formelbladet.

Angående miniräknare på tentamen (IFM:s policy)

Miniräknare har sedan lång tid tillbaka varit ett tillåtet hjälpmedel vid tentamen i t.ex. grundläggande fysikkurser. Räknarna har dock med åren blivit så avancerade att det nu är dags att försöka dra gränsen för vad som är tillåtet att utnyttja vid tentamen. Det enklaste sättet att göra denna gränsdragning vore naturligtvis att specificera gränser för minneskapacitet, symbolhanteringsfunktioner, infrarödkommunikation, grafisk presentation mm och förbjuda alla räknare med högre kapacitet. Diskussioner med enskilda teknologer har dock gjort mig medveten om att användningen av en avancerad räknedosa för många studenter är en väsentlig del av deras studieteknik. Och givetvis är förmågan att använda avancerade hjälpmedel en del i civilingenjörens kompetens. Därför känns det fel, i varje fall i nuläget, att rycka undan det stöd som en avancerad räknare utgör.

I stället för att förbjuda vissa räknare väljer jag därför att ge nedanstående förtydliganden om vad räknedosan inte får användas till. Följande gäller:

Räknedosans minne får inte utnyttjas för att ta fram fysikuppgifter, varken fysikaliska formler, text eller lösta fysikaliska problem. Räknaren får vid skrivningstillfället inte ha någon kommunikation med omvärlden (bänkkamrater t ex). Manipulering av algebraiska uttryck måste, vid redovisningen av ett fysikaliskt problem, redovisas med så många mellanled att lösningsgången kan följas med enbart huvudräkning. Det är alltså inte tillåtet att, med hjälp av symbolhanteringsfunktioner, hoppa över alla mellanled. Om en fysikalisk uppgift kräver funktionsundersökning, t ex att hitta ett lokalt extremvärde, krävs undersökning av derivata och dylikt. Inte heller här är det alltså tillåtet att hänvisa till räknarens grafiska presentation.

(Lars Alfred Engström, IFM, 4 mars 99) 
 

Gamla tentor

Här hittar ni de senaste tentorna med lösningar:


Responsible for this page:
Last updated: 08/20/14