Hide menu

Laborationer

Laborationsdelen av kursen består av två förberedande seminarier och fyra laborationstillfällen. Till laborationerna används Lab-PM "Laborationer i Modern fysik - TFYA44, 9FY341" som finns att köpa hos Bokakademin (Kårallen).

Seminarier

Seminarium 1: Teori till laboration 1a, 1b, 2a och 2b gås igenom

Seminarium 2: Teori till laboration 3,  4a och 4b gås igenom samt Poissonfördelningen härleds

Laborationer

1a Fotoelektrisk effekt

1b Rydbergs konstant

2a e/m

2b Geiger Müller rör

3 Silvers halveringstider

4a Alpha-strålning

4b Beta-strålning

Förberedelser:

Vi labbar i grupper om minst två och max fyra studenter. Hur många det blir i varje grupp beror på antalet studenter på kursen.

Inför labgenomgångarna (seminarier) skall man förbereda sig genom att studera relevanta avsnitt i kurslitteraturen och studera Lab-PM.

Inför laborationerna ska förberedelseuppgifter som tillhör laborationen vara gjorda.

Under labmomenten kommer vi hantera radioaktiva preparat. Därför skall varje student läsa igenom PM om radioaktiva preparat (finns i Lab-PM). Innan hantering av radioaktiva preparat kan påbörjas skall man ha skrivit under ett papper på att man läst och förstått innebörden i informationen om radioaktiva preparat.

Efter laborationen:

Under detta kursavsnitt skall även en laborationsrapport skrivas. Varje student skall skriva rapport på en laboration. En lathund till rapportskrivning finns att ladda ner längst ned på denna sida.


OBS! Labgenomgångarna samt laborationerna är obligatoriska tillfällen.

Material

 

Size: 129.5K bytes Modified: 14 October 2010, 13:14


Responsible for this page: Mats Eriksson
Last updated: 10/24/12