Hide menu

Examination

Examinationsmoment

För TFYA44 är examinationsmomenten:

 • TENA   En skriftlig tentamen (U,3,4,5)    6 hp
 • LAB1   Laborationer (U, G)    2 hp
   

För 9FY341 är examinationsmomenten:

 • STN1    Skriftlig tentamen: Modern fysik (U,G,VG)     6 hp
 • LAB1    Laborationer: Modern fysik (U,G)     2 hp

Examinationskrav

För att bli godkänd på kursen krävs godkända laborationer och godkänd tentamen. Tentamen består av 6 uppgifter som vardera maximalt ger 4 poäng. Totalt kan maximalt 24 poäng erhållas och 10 poäng krävs för godkänd tentamen.

Följande betygsskala gäller preliminärt för TFYA44:

 • Betyg 3: 10-14 poäng
 • Betyg 4: 15-19 poäng
 • Betyg 5: 20-24 poäng

Följande betygsskala gäller preliminärt för 9FY341:

 • Betyg G: 10-16 poäng
 • Betyg VG: 17-24 poäng

Tillåtna hjälpmedel

Physics Handbook (P.H.) och räknedosa är tillåtna hjälpmedel vid tentamenstillfället.

Tentamensdatum

Se studentportalen eller kurshemsidan för TFYA11.

Gamla tentor

Gamla tentor att öva på finns på kurshemsidan för TFYA11. Efter varje tentamenstillfälle kommer även tentamen och lösningar för dessa att läggas in där.


Responsible for this page: Mats Eriksson
Last updated: 01/21/14