Hide menu

Laborationer

Laborationshandledningar  finns att köpa hos Bokab,  se länken Litteratur i menyn. Samtliga laborationer utförs i övningslabbet i Fysikhuset (karta). Observera att du själv måste anmäla dig till laborationerna, se instruktionerna nedan. Anmälan skall göras under perioden 161025-161101. Anteckna noga vilka datum som gäller för ljud- resp. ljuslaborationen så att du förbereder dig till rätt laboration vid rätt tillfälle.
 

Allmänt

Det finns två typer av laborationer: Richardslaborationer respektive Vågfysiklaborationer. Dessa kan särskiljas i schemat genom att Richardslaborationerna uförs tidigt i perioden, 161102-161125, medan Vågfysiklabbarna utförs under periodens senare del, 161129-161229. Du ska gå på samtliga fyra Richardslaborationer enligt schemat (se nedan) och på de två av tre schematillfällen för Vågfysiklaborationer (ett då du gör labben "Sound waves" och ett för labben "Light waves") som framgår av den labbgrupp du anmäler dig till, se nedan.

För att kunna anmäla dig till laborationerna måste du både vara registrerad på kursen och terminsregistrerad. Den som ännu inte är registrerad kan anmäla sig till labbarna dagen efter kursregistreringen är gjord.

Laborationerna börjar "kvart över helslag". Ska man t.ex. labba 8-12 börjar laborationen 8.15. Sen ankomst innebär dessvärre att ni avvisas.

Richardslaborationerna undervisas på svenska medan Vågfysiklaborationerna har Lab-PM på engelska och det förekommer att laborationsassistenten inte talar svenska .

För att bli godkänd på laborationerna krävs att du kommer i tid, att du klarar en inledande "dugga" på Ljud- och Ljuslaborationerna, att du är aktiv med att lösa laborationsuppgifterna, att du utför alla uppgifter som ingår i laborationen samt att du blir godkänd på rapportskrivningen på en Richardslaboration.

Det finns en hel del uppmaningar nedan angående laborationerna, men huvudbudskapet är ändå att ni är mycket välkomna till dessa laborationer! Vi hoppas att ni finner dem både roliga och givande. Eftersom de även innebär en del praktiskt arbete bör de kunna ge ett välkommet avbrott till alla teoretiska kurser.

Anmälan

Anmälan görs tidigast 161025 och senast 161101 genom att du loggar in i Webreg:

https://webreg.ifm.liu.se/TFYA14-2016/TFYA14-LABS-HT2-2016

med din LiU-ID och password. Nu bör du se 21 grupper (A1, A2, A3, B1, ... , i3). Det finns tre grupper att välja bland för varje klass (t.ex. A1, A2 och A3 för I2a). Dessa tre grupper har olika datum och tid för Ljud- och Ljuslabben, som framgår av schemat nedan. När du sett ut vilken grupp du vill labba i så skriver du in din LiU-ID i en ledig ruta och klickar på "Sign up". Vi räknar med 10 personer i varje grupp. Om det är fullt i den grupp du har tänkt dig, får du välja en annan grupp (först till kvarn gäller). Ni labbar två och två. Uppdelningen i två-grupper gör ni själva vid första lab-tillfället.

Anmäl dig i första hand till en grupp i den klass du går i eftersom det annars blir risk för schemakrockar. Notera att ni som som läser Ii har egna labbgrupper att anmäla er till.

Se till att hålla reda på vilken labbgrupp du tillhör (t.ex. A1), eftersom det avgör vilken laboration du tilldelas vid R-laborationerna (samt, alltså, när du ska göra Ljud- respektive Ljuslabben). Däremot spelar det ingen roll för övrigt vilken labbgrupp du väljer, men det är viktigt att du utför samtliga laborationer i samma labbgrupp.


Vid R-labbarna labbar en eller två hela klasser samtidigt vid 4 tillfällen enligt följande:

I2a och I2b (dvs. grp A1, A2, A3, B1, B2 och B3):

11/11 13-17, 14/11 13-17, 23/11 13-17, 25/11 8-12

I2c och I2f (dvs. grp C1, C2, C3, F1, F2 och F3):

3/11 15-19, 8/11 8-12, 16/11 13-17, 21/11 8-12

I2d och I2e (dvs. grp D1, D2, D3, E1, E2 och E3):

2/11 15-19, 7/11 13-17, 15/11 17-21, 17/11 8-12

Ii (dvs. grp. i1, i2 och i3):

9/11 13-17, 14/11 17-21, 22/11 17-21, 23/11 17-21


Vid labbarna Sound waves (Ljud) respektive Light waves (Ljus) sker laborationerna i mindre grupper enligt följande:

I2a, grp A1: Ljud 30/11 17-21, Ljus 19/12 8-12
I2a, grp A2: Ljud 8/12 15-19, Ljus 30/11 17-21
I2a, grp A3: Ljud 19/12 8-12, Ljus 8/12 15-19

I2b, grp B1: Ljud 29/11 17-21, Ljus 14/12 13-17
I2b, grp B2: Ljud 7/12 13-17, Ljus 29/11 17-21
I2b, grp B3: Ljud 14/12 13-17, Ljus 7/12 13-17

I2c, grp C1: Ljud 2/12 8-12, Ljus 16/12 13-17
I2c, grp C2: Ljud 8/12 8-12, Ljus 2/12 8-12
I2c, grp C3: Ljud 16/12 13-17, Ljus 8/12 8-12

I2d, grp D1: Ljud 1/12 15-19, Ljus 19/12 13-17
I2d, grp D2: Ljud 9/12 8-12, Ljus 1/12 15-19
I2d, grp D3: Ljud 19/12 13-17, Ljus 9/12 8-12

I2e, grp E1: Ljud 29/11 13-17, Ljus 16/12 8-12
I2e, grp E2: Ljud 7/12 8-12, Ljus 29/11 13-17
I2e, grp E3: Ljud 16/12 8-12, Ljus 7/12 8-12

I2f, grp F1: Ljud 29/11 8-12, Ljus 14/12 8-12
I2f, grp F2: Ljud 5/12 13-17, Ljus 29/11 8-12
I2f, grp F3: Ljud 14/12 8-12, Ljus 5/12 13-17

Ii, grp i1: Ljud 30/11 13-17, Ljus 14/12 17-21
Ii, grp i2: Ljud 6/12 17-21, Ljus 30/11 13-17
Ii, grp i3: Ljud 14/12 17-21, Ljus 6/12 17-21


Om du får problem med labanmälningarna eller måste byta labbgrupp, kontakta då Peter Andersson som är "huvudassistent" för samtliga laborationer.

Experimentell problemlösning (Richardslaborationer)

Experimentell problemlösning omfattar 4 laborationstillfällen om 4 h vardera. Du kommer att få genomföra två olika laborationer av en speciell typ som vi kallar Richardslaborationer (R-labbar) efter upphovsmannen Michael Richards. Poängen med Richardslaborationer är att man får tänka själv. Detta kräver tid och därför sträcker sig varje sådan laboration över två tillfällen, totalt 8 h.

Syftet med laborationerna är att belysa vad som är viktigt för att skapa god fysik; fantasi för att framkasta hypoteser, experimentell teknik för att testa hypoteserna och förmåga att finna ett språk som ger en enkel beskrivning. Stor vikt läggs vid förmågan att skriftligt redovisa sina resultat och att kritiskt bedöma det egna arbetets giltighet. Därför kommer var och en av er att skriva en utförlig rapport för en av laborationerna.

Råd och anvisningar inför Richardslaborationerna

1. Notera att ni inte i förväg får veta vilken laboration (det finns många olika) ni kommer att göra. En poäng med Richardslaborationerna är att man ställs inför ett okänt problem som ska lösas genom en samverkan mellan teoretiska resonemang och experiment. Som förberedelse inför första lab-tillfället ska du ha läst kompendiet "Experimentell problemlösning" och tillgodogjort dig det material som gås igenom där och på den inledande föreläsningen.

En laborationsassistent per laborationsgrupp (om 10 laboranter) kommer att lotsa er tillrätta. Han/hon finns tillhands för diskussioner och frågor under hela laborationen. Vid varje laborationsuppställning arbetar ni tillsammans med en, eller eventuellt två, andra teknologer.

2. Laborationerna börjar "kvart över helslag". Ska man t.ex. labba 8-12 börjar laborationen 8.15. Sen ankomst kommer dessvärre innebära att ni avvisas! Tyvärr måste vi vara hårda på denna punkt. Varje annan inställning leder till en helt okontrollerad "drop-in-verksamhet" som gör det omöjligt för assistenten att avgöra om ni har gjort skäl för att få laborationen godkänd. Om laborationstiden t.ex. är 8-12 så slutar laborationen kl. 12. Man går alltså inte hem när man tycker att man är "färdig". Kontakta i stället assistenten om ni blir sysslolösa.

3. Om du av ytterst tvingande skäl, såsom sjukdom, missar ett laborationstillfälle, kontakta då huvudassistenten (Peter Andersson) för att försöka hitta ett nytt tillfälle.

4. Vid laborationstillfällena ska du vara försedd med laborationskompendiet Experimentell problemlösning och anteckningsbok. Protokoll, med anteckningar, tabeller och diagram, ska föras på ett sådant sätt att assistenten (och du själv!) kan förstå hur du har genomfört uppgiften. Detta gäller för båda laboranterna som arbetar tillsammans. För att utföra beräkningar och rita diagram får du gärna ha med en dator med databehandlingsprogram (t.ex. Excel eller Matlab), alternativt kan du ta med räknedosa och linjal.

5. När laborationspasset är avslutat återställes all utrustning. Om något instrument är skadat skall du anmäla det till assistenten. När laborationen är avslutad (efter 2 laborationstillfällen) skall du se till att assistenten, genom att sätta sin signatur i laborationskompendiet, bekräftar att ditt arbete genomförts på ett godkänt sätt. Assistenten dokumenterar givetvis ditt godkända resultat, men du bör för din egen skull se till att även laborationskompendiet bevisar att du är godkänd.

6. Senast vid avslutningen av en Richardslaboration samlar assistenten dem som skall skriva rapport för att informera om hur det ska gå till. Rapporten skall utarbetas individuellt, inget grupparbete alltså. Det är din egen förmåga att uttrycka dig begripligt och korrekt som ska tränas. Du har en vecka på dig att skriva rapporten som sedan e-postas till laborationsassistenten. Assistenten kommer sedan att kommentera din rapport. När du fått tillbaka den har du en vecka på dig att göra de ändringar och tillägg som krävs. Eventuellt har assistenten ytterliggare kommentarer varvid proceduren upprepas. Assistenten meddelar dig när rapporten blivit godkänd. Följ de instruktioner som finns i denna exempelrapport.

Mer omfattande tips och råd  för rapportskrivning finns för den intresserade i Magnus Merkels (m.fl.) "Lathund för rapportskrivning".

Vågfysiklaborationer

Vågfysiklaborationerna avser att illustrera flera av koncepten hos ljudvågor och ljusvågor. Förutom att lära dig  hantering av enklare experimentell utrustning avser de att förstärka insikterna från föreläsningar och lektioner.

Till Vågfysiklaborationerna behövs Laborationshandledningar, Lab-PM. Dessa finns att köpa på Bokakademin, se länken Litteratur i menyn. Notera att det i Lab-PM till båda laborationerna finns förberedelseuppgifter som ska göras före laborationstillfället. Medtag miniräknare till laborationerna. Notera även att Lab-PM är skrivna på engelska och att det förekommer att laborationsassistenten för Vågfysiklaborationerna  inte talar svenska.

I början av vardera laboration skrivs en "dugga" för att kontrollera att du är väl förberedd för att genomföra den aktuella laborationen. Det krävs godkänt på denna dugga för att få genomföra laborationen. Du bör därför, före laborationen, förbereda dig genom att noga läsa igenom lab-PM och repetera motsvarande teori från föreläsningarna och i boken (Fö 3 och 4 för ljudlaborationen och Fö 5-7 för ljuslaborationen). Duggan är ett litet test med 5 stycken frågor där varje fråga har tre svarsalternativ och du ska kryssa för det rätta. För att bli godkänd krävs 3 rätta svar. Tidsåtgången för duggan är ca. 10 minuter.


Responsible for this page: Mats Eriksson
Last updated: 10/25/16