Hide menu

Hjälpmedel

Formelsamling

Denna formelsamling kommer att bifogas med tentamen och är ett bra hjälpmedel även under kursens gång.

Engelsk-svensk ordlista

Liten engelsk-svensk ordlista som kan vara till hjälp för att förstå lektionsuppgifterna och texten i kurslitteraturen. Ordlistan finns även som pdf-fil vilket kan vara enklare att skriva ut.

adiabat adiabat, process utan värmeutbyte
angle vinkel
angular frequency vinkelfrekvens (w)
angular wave number vågtal (k)
beats svävning
brass mässing
bulk modulus elasticitetsmodul
buoyant force lyftkraft (i Archimedes princip )
chromatic dispersion färgspridning
coefficient of linear expansion längdutvidgningskoefficient
coherent koherent, sammanhängande
cord rep, lina
dispersion spridning, dispersion
corrugated korrugerad, räfflad , veckad
distribution fördelning, distribution
efficiency verkningsgrad
engine värmemaskin, motor
equilibrium jämvikt, balans
fraction of kvot, andel av
free fall acceleration tyngdaccelerationens normalvärde (g=9.8 m/s2)
fused smält, gjuten
gauge pressure övertryck ( relativt atmosfärstryck )
grating gitter
heat värme, värmeenergi (Q, enhet J)
heat of fusion smältvärme
heat of vaporization ångbildningsvärme
index of refraction brytningsindex
interference interferens, samverkan
intermediate mellanliggande
internal energy inre energi ( Eint , enhet J)
isobar isobar, process med konstant tryck
isochore, constant-volume process isokor, process med konstant volym
isotherm, isothermal isoterm, konstant temperatur
isotropic isotrop, "likadan i alla riktningar"
magnitude storlek
monochromatic monokromatisk, endast en våglängd
pattern mönster
phase fas
phasor fasvektor
power effekt (enhet W=J/s)
pressure tryck
propagation utbredning
radiation strålning
ratio kvot
refraction brytning
refrigerator kylmaskin ( värmepump , kylskåp , …)
resolvability upplösningsförmåga, särkiljningsförmåga
ruling spalt (i gitter )
sinusoidal sinusformad, harmonisk
slit spalt
sound level ljudintensitetsnivå ( enhet dB)
specific heat specifik värmekapacitet
speed fart (beloppet av hastigheten, se även velocity )
spring fjäder
spring constant fjäderkonstant (k)
tensile stress spänning (dragspänning, enhet N/m2)
tension dragkraft ( enhet N)
velocity hastighet (vektorstorhet, se även speed)
x-ray diffraction röntgendiffraktion


Responsible for this page: Mats Eriksson
Last updated: 01/10/10