Hide menu

Kursplan

Kursplanen har hämtats från LiTHs studiehandbok:
 

TFKE52 Grundläggande kemi, 4 p / 6 hp
/Fundamentals of Chemistry/


Utbildningsområde: Naturvetenskap
Ämnesgrupp: Kemi
Huvudområde: Kemi

    Fördjupningsnivå (A-D): B

    Utbildningsnivå (G1,G2,A): G1

    Mål:
Kursen är en introduktion till kemistudier och avser att ge grundläggande kunskaper i allmän och organisk kemi. Efter genomgången kurs ska studenten:

  • kunna beskriva hur atomer och molekyler är uppbyggda.
  • kunna utföra stökiometriska beräkningar.
  • kunna redogöra för drivkrafterna och hastigheten för kemiska reaktioner.
  • kunna förklara begreppet kemisk jämvikt samt dess tillämpning i syra-basjämvikter samt löslighetsjämvikter.
  • kunna redogöra för grundläggande termodynamik och särskilt dess kemiska tillämpning.
  • kunna diskutera olika typer av kemisk bindning och hur dessa inverkar på aggregationstillstånd och andra egenskaper hos fasta ämnen, lösningar och gaser.
  • kunna redogöra för den organiska kemins vanligaste ämnesklasser och deras egenskaper och nomenklatur.
  • kunna beskriva de organiska föreningarnas konformation och stereokemi samt vissa reaktionstyper.
  • kunna utföra vissa elementära kemiska laboratorietekniker samt visa viss färdighet i teoretisk analys av laborativa data.    Förkunskaper:


    Organisation:
Kursen består av föreläsningar, lektioner och laborationer.

    Kursinnehåll:
Atomers och molekylers uppbyggnad. Stökiometri. Kemisk jämvikt, bl.a. syra-basjämvikter och löslighetsjämvikter. Kemisk bindning. Kemisk reaktionskinetik. Termodynamikens tre huvudsatser och begreppen entalpi, entropi och Gibbs fria energi. Organiska kemins ämnesklasser, nomenklatur, egenskaper, konformation och stereokemi. Substitutions-, eliminations- och additionsreaktioner inom organisk kemi, samt syntetiska och naturliga polymerer. Kursen innehåller laborationer som illustration till delmomenten.

    Kurslitteratur:
Laird BB: ”University Chemistry” 1 ed. 2010

    Examination:

TEN1 Skriftlig tentamen (U,3,4,5) 5hp
LAB1 Laborationskurs (U,G) 1hp
 
       
Undervisningsspråk är Svenska.
Institution: IFM.
Studierektor: Magdalena Svensson
Examinator: Helena Herbertsson
Ansvarig programnämnd: Maskin&Design
 


Responsible for this page: Helena Herbertsson
Last updated: 02/27/14