Hide menu

Kursplan

Studiehandbokens kursplan

Lärandemål.
Kursen avser att ge breddning och fördjupning inom organisk kemi. Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • förklara organiska molekylers egenskaper och reaktivitet relaterad till struktur
  • redovisa reaktionsmekanismer
  • metoder för att omvandla molekyler syntetiskt
  • redovisa/förklara reaktioners utfall
  • enklare syntesplanering och syntesstrategi
  • känna till spektroskopiska metoder och ha grundläggande färdigheter i att tolka spektroskopiska data
  • använda vanliga organisk kemiska laboratorietekniker och separationsmetoder


Responsible for this page:
Last updated: 06/13/14