Hide menu

Kursplan

Kursmål

Introduktionskursen

Efter att ha genomfört kursen kommer deltagarna att ha en översiktlig kunskap om sensorer i olika sensorfamiljer och sensorsystem, samt om datafusion och informationsbehandling för stöd till operatören att kunna fatta rätt beslut och vidta åtgärder för att säkra och skydda människor och anläggningar. Fokus ligger på sensorer och system för övervakning och spaning, samt för detektion av ”händelser” i närområdet. Deltagarna kommer att vara medvetna om hela kedjan från sensor till beslut (insats/effekt) och kommer att ha kunskap om grundläggande begrepp inom sensortekniken och känna till olika sensortypers styrkor och begränsningar.

Fördjupningskursen

Utöver målen för introduktionsdelen av kursen kommer deltagarna att ha en bredare och djupare kunskap kring sensorer i olika sensorfamiljer och sensorsystem.

Kurspoäng


1 hp (introduktionskurs) eller 6 hp (introduktion + fördjupning). Doktorandens institution avgör om kursen kan räknas in i kursdelen av forskarutbildningen.

Undervisningsform

Den inledande kursen kommer att ges vid ett koncentrerat tillfälle (heldag) och examineras med en hemtentamen. Fördjupningsdelen kommer att bestå av ytterliggare 4 koncentrerade tillfällen (heldag eller lunch-lunch) samt ett examinationstillfälle där ett grupparbete ska presenteras skriftligt och muntligt.

Examination

Se länken "Examination" i menyn.

Förkunskapskrav

Kursen ligger på en nivå som är avsedd att passa doktorander med vitt skilda bakgrunder.

Kursansvariga

Mats Eriksson, LiU/IFM och Dietmar Letalick, FOI

Examinator

Mats Eriksson, LiU/IFM (mats.eriksson@liu.se)


Responsible for this page: Mats Eriksson
Last updated: 10/09/09