Hide menu

Kursplan

Studieformer

Undervisningen är organiserad i fem områden. Vi tar upp Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), Avfallshantering, Industriella verksamheter – begränsning av miljöpåverkan, Livscykelanalys, Kretsloppssystem och materialflödesanalys. Studieformerna är föreläsningar, seminarier, olika arbeten i grupp samt studiebesök. Obligatoriska moment på kursen är seminarier, grupparbeten, och studiebesök.  

Examination

Examination sker kontinuerligt i olika former: muntliga och skriftliga redovisningar, uppsats samt en hemtentamen. Kursens poäng är fördelade enligt följande

6 hp   Skriftliga rapporter och presentationer av grupparbeten

3 hp   Godkänd hemtentamen

Betyget godkänd eller underkänd bedöms utifrån omfattning och kvalitet på: 

  • skriftliga rapporter av grupparbeten och laboration
  • muntliga presentationer av grupparbeten
  • kritisk granskning och diskussion av andras grupparbeten
  • engagemang vid seminarier och studiebesök
  • hemtentamen


Responsible for this page:
Last updated: 01/05/15