Hide menu

Evolution

Kursen Evolution, NBIA26, syftar till att ge insikt om grundläggande evolutionära begrepp och teorier. Till viss del ska kursen också ge grundläggande färdigheter inför universitetsstudier. Efter kursen ska studenten:

  • kunna förklara och exemplifiera evolutionära begrepp och processer
  • kunna beskriva hur man i olika situationer kan avgöra vilka evolutionära processer som verkar och hur
  • kunna redogöra för livets utveckling (makroevolutionen), inklusive artbildningsprocesser och kladistik
  • kunna redogöra för hur evolutionen relaterar till samhället i stort
  • tillämpa grundläggande kunskaper inom matematik
  • följa överenskomna regler för hur grupparbete, såsom seminarier, ska genomföras
  • ha kännedom om riktlinjer för god muntlig och skriftlig kommunikation

Undervisningen kommer att bedrivas i form av framför allt lektioner och seminarier. Dessutom ingår ett skriftligt arbete. Undervisningsplattformen Lisam kommer att användas och där kommer material med information inför lektioner, seminarier, extra litteratur mm att läggas ut.

Size: 60.0K bytes Modified: 8 August 2017, 15:00

Kursplan

Schema

Kurslitteratur

På kursen används boken Evolutionary Analysis 5th ed (eller senare) av Freeman och Herron som primär kurslitteratur. Denna kompletteras av ytterligare litteratur som görs tillgänglig under kursens gång via lisam.

Foundation Mathematics for Biosciences 1a upplagan (eller senare) av Bryson och Willis rekommenderas som kompletterande kurslitteratur.
 
Size: 115.8K bytes Modified: 16 August 2017, 16:11

Examination

Kursen examineras med en skriftlig salstentamen samt genom aktivt deltagande vid seminarier och genomförande av skriftlig uppgift.

Lärare och assistenter

Kursansvarig: Jenny Hagenblad

Studierektor: Agneta Johansson

Övriga lärare: Lars Westerberg, Kjell Carlsson, Urban Friberg, Karl-Olof Bergman


Responsible for this page: Jenny Hagenblad
Last updated: 08/16/17